Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

   

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

          

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Bồ Đề Hải 2

Khai Thị

 www.bodehai2.com : Bánh Xe chuyển Pháp dưới dạng MP3 qua ba ngôn ngữ: Anh, Hoa và Việt moi.jpg (1067 bytes)

Kinh Sách Băng Ấn Hànhmoi.jpg (1067 bytes)

Số 58, THU 2002

Bồ Đề Hải 58 (PDF)

 

Xả bất liễu tử,

hoán bất liễu sinh.

Xả bất liễu giả,

thành bất liễu chân.

Vất không đặng cái chết,

đổi không đặng cái sống.

Bỏ không đặng cái giả,

thành không đặng cái thật.  

Ðọc trong số này:

Ðọc trong số này:

Khai Thị:
Không Thể Tuỳ Tiện

Lời Cảnh Tỉnh
Công Sở Là Ðạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm
.

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #31:Nhân Nào Quả Nấy

English section:

Don't Show Off

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #31
Thus is the cause, thus is the effect

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không Tranh

Không Tham

Không Mong Cầu

Không Ích Kỷ

Không Tự Lợi

Không Nói Dối

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4 

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association

Long Beach Sagely Monastery

3361 East Ocean Boulevard

Long Beach , CA 90803

Tel./Fax. (562) 438-8902

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

www.chuavanphat.org/bodehai.htm

 

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.