Cùng Nhau Góp Sức Dịch Kinh

Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển, trực thuộc Vạn Phật Thánh Thành được thành lập với ý nguyện dịch sang Việt ngữ giáo pháp của hòa thượng Tuyên Hóa. Song những bài pháp của Hòa thượng thì nhiều vô số! Những bài ấy gồm đủ loại: từ kinh, luật, luận, đến thơ, văn giảng giải đạo pháp; từ thể văn cổ đến thể văn bạch thoại. Nếu các bạn có tâm nguyện hoằng pháp, hoặc có năng lực phiên dịch, hoặc có ý tham gia công việc lợi lạc chúng sinh, xin hoan nghinh các bạn chia xẻ sứ mạng của ban phiên dịch chúng tôi. Ðể biết rõ thêm chi tiết về công tác phiên dịch, xin các bạn liên lạc về :

Long Beach Sagely Monastery
Department of Vietnamese Translation (DVT)
3361 East Ocean Boulevard.
Long Beach, CA 90803
Tel. or Fax. (562) 438-8902
E-mail:
BoDeHai@aol.com

Hiện tại Ban Phiên Dịch DVT đã xuất bản:

  • Khai Thị 1 của HT Tuyên Hóa
  • Khai Thị 2 của HT Tuyên Hóa
  • Khai Thị 3 của HT Tuyên Hóa
  • Băng đọc Khai Thị 1&2.
  • Cẩm Nang Tu Ðạo của HT. Quảng Khâm
  • Xuân Nhật liên Hoa

Trở về trang nhà | Về đầu trang