English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

#60. Bệnh Nguy Lại Gặp Văn Cát

Ngày 15, bệnh tình của Ngài trở nên nguy kịch. Đêm khuya, Ngài thấy bên mé tường phía Tây có ai đốt lửa, nghi rằng họ là người bất lương, nhưng nhìn kỹ thì thấy chính là Văn Cát đã trở lại. Ngài mừng lắm, lên tiếng gọi: “Tiên sinh Văn Cát!” Văn Cát giơ đuốc lên soi và nói: “Làm sao Thầy hãy còn ở đây vậy?!” Vân Công kể việc đã qua. Văn Cát ngồi bên cạnh nói lời an ủi rồi đưa ly nước mời Ngài uống. Ngài cảm thấy thân tâm thanh tịnh.

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

 

Cát nhân thiên tướng ngữ bất hư
Bệnh nguy đãi tễ kiến Văn Cát
Tuệ cừ chiếu phá thiên sanh chướng
Pháp thủy tẩy trừ vạn kiếp mê.

 

Nghĩa là:


Người lành tướng quý không nói ngoa
Bệnh nguy chờ chết gặp Văn Cát
Đuốc huệ phá tan muôn kiếp chướng
Nước Pháp tẩy trừ vạn đời mê.

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang