Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Đời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật tại Phật Giáo Giảng Đường, San Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969  

 

(tiếp theo)

KINH VĂN:

Âm: A-NAN BẠCH PHẬT NGÔN: “THẾ TÔN! THỬ CHÚ DANH HÀ? VÂN HÀ THỌ TRÌ?”

PHẬT CÁO A-NAN: “NHƯ THỊ THẦN CHÚ HỮU CHỦNG CHỦNG DANH:

NHẤT DANH QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN.

NHẤT DANH VÔ NGẠI ĐẠI BI.

NHẤT DANH CỨU KHỔ ĐÀ-LA-NI.                

NHẤT DANH DIÊN THỌ ĐÀ-LA-NI.

NHẤT DANH DIỆT ÁC THÚ ĐÀ-LA-NI.

NHẤT DANH PHÁ ÁC NGHIỆP CHƯỚNG ĐÀ-LA-NI.

NHẤT DANH MÃN NGUYỆN ĐÀ-LA-NI.

NHẤT DANH TÙY TÂM TỰ TẠI ĐÀ-LA-NI.

NHẤT DANH TỐC SIÊU THƯỢNG ĐỊA ĐÀ-LA-NI.

NHƯ THỊ THỌ TRÌ.”

 

Nghĩa: A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là gì? Thọ trì như thế nào?”

Đức Phật bảo A Nan: “Thần chú này có vô số tên gọi:

Một tên là Quảng Đại Viên Mãn,

Một tên là Vô Ngại Đại Bi,

Một tên là Cứu Khổ Đà La Ni,

Một tên là Diên Thọ Đà La Ni,

Một tên là Diệt Ác Thú Đà La Ni,

Một tên là Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni,

Một tên là Mãn Nguyện Đà La Ni,

Một tên là Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni,

Một tên là Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni.

Hãy y như thế mà thọ trì.”

 

LƯỢC GIẢNG:

A Nan bạch Phật rằng… Khi ấy, Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, chú này tên gọi là gì? Chẳng hay tên của bài chú này là gì?” Quý vị cho rằng trong phần trước ngài A Nan đã nghe Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết giảng dông dài như thế mà vẫn chưa biết được tên của bài chú này hay sao? 

“Thọ trì như thế nào? Và chẳng hay chúng con phải tụng niệm, thọ trì bài chú này như thế nào?”

Đức Phật bảo A Nan: “Thần chú này có vô số tên gọi.” Bài chú vi diệu như thế này không phải chỉ có một mà là rất nhiều tên gọi khác nhau. Thí dụ như người này có tên là Steve, lại cũng được gọi là Quả Chiêm; và anh ta còn có một cái tên khác nữa, đó là gì vậy? Còn người kia có tên là Quả Ninh, lại cũng được gọi là Hằng Tịnh--một người có thể có rất nhiều tên gọi khác nhau. Bài chú này cũng vậy, cũng có nhiều tên gọi khác nhau:

1) Một tên là Quảng Đại Viên Mãn. Chú này có một tên là “Quảng Đại Viên Mãn”, tức là vừa rộng lớn lại vừa tròn đầy.

2) Một tên là Vô Ngại Đại Bi. “Vô ngại đại bi” tức là đã không có chỗ chướng ngại mà còn đầy đủ tánh đại bi.

3) Một tên là Cứu Khổ Đà La Ni. “Cứu Khổ Đà La Ni” tức là một loại thần chú tổng trì có công năng cứu giúp tất cả tật bệnh khổ não.

4) Một tên là Diên Thọ Đà La Ni. Nếu có người đang lúc hấp hối mà được quý vị niệm Chú Đại Bi cho, thì người đó sẽ được sống lâu thêm, cho nên chú này còn được gọi là chú tổng trì Trường Mệnh.

5) Một tên là Diệt Ác Thú Đà La Ni. “Diệt ác thú” tức là có công năng tiêu diệt bốn đường ác - địa ngục, ác quỷ, súc sanh và A tu la.

6) Một tên là Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni. Chú này có công năng phá trừ tất cả các nghiệp chướng xấu ác. Thế nhưng, quý vị chớ nên cho rằng bởi Chú Đại Bi là Đà La Ni có thể phá trừ các nghiệp ác, bèn niệm chú này rồi tha hồ tạo ác tác nghiệp, thì cũng được phá trừ: “Cho dù mình có gây tạo một chút nghiệp chướng đi chăng nữa thì đã có Chú Đại Bi sẵn sàng giải trừ cho mình. A! Nếu mình mặc sức gây tạo, thì Chú Đại Bi cũng sẽ tận lực phá trừ, giống như ‘phá trận’ vậy.” Chẳng phải như thế đâu!

Những nghiệp chướng xấu ác trước kia của quý vị thì Chú Đại Bi có thể phá giải được; song nay quý vị đã biết rõ rằng nghiệp chướng này đích thị là nghiệp chướng xấu ác, thì lẽ ra quý vị không nên tạo tác nữa mới phải! Nếu nay quý vị còn tiếp tục gây thêm nghiệp chướng xấu ác nữa, thì đừng nói là một cái Đà La Ni, cho dù một vạn cái Đà La Ni cũng không thể nào phá nổi nghiệp chướng xấu ác “biết rõ mà vẫn cố phạm” của quý vị được! Cho nên, quý vị cần phải hiểu rõ điểm này.

7) Một tên là Mãn Nguyện Đà La Ni. Chú này lại có một tên gọi nữa là Mãn Nguyện Đà La Ni. Quý vị trì niệm Chú này thì cầu chi được nấy.

Thí dụ quý vị ao ước: “Tôi muốn được phát tài”, thì quý vị hãy niệm Chú Đại Bi tất sẽ được phát tài. Hoặc quý vị nói: “Tôi muốn được làm quan!”, thì quý vị cũng sẽ được toại nguyện. Hoặc nói rằng: “Tôi vẫn còn muốn nhiều thứ nữa, tôi muốn đến Reno đánh bạc! Thế thì tôi niệm Chú Đại Bi liệu có được linh ứng chăng? Tôi viết cái lottery này sẽ trúng chứ? Viết mười chữ thì trúng được chín chữ, hoặc cả mười chữ; có thể được không?” Điều này thì tôi không biết chắc, tôi không thể bảo đảm được. I don’t guarantee it! Quý vị cầu xin những việc chánh đáng thì tôi bảo đảm; còn nếu cầu xin điều tà vạy thì tôi chẳng thể bảo đảm được!

8) Một tên là Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni. Chú này còn có tên là Tùy Tâm Tự Tại—quý vị trong lòng nghĩ cái gì thì sẽ đạt được cái nấy.

9) Một tên là Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni. Chú tổng trì này lại còn có tên là Tốc Siêu Thượng Địa - sẽ giúp hành giả vượt lên đến vị trí Thập Địa một cách mau chóng.

"Hãy y như thế mà thọ trì.” Trên đây là một số tên gọi khác nhau của Chú Đại Bi, quý vị nên “nhìn tên mà nghĩ đến nghĩa” (cố danh tư nghĩa), rồi chiếu theo đó mà thọ trì, tu hành.

Trong số các vị sẽ sang Đài Loan cầu giới [Cụ Túc] chuyến này, có một vị đã hỏi tôi: Đến đó [Đài Loan] rồi chúng con có được ăn thịt không?” Quý vị thử đoán xem người nêu thắc mắc đó là ai? Tôi nói cho quý vị biết, đó chính là người đã tới hỏi tôi câu hỏi ấy đấy! Tôi trả lời rằng họ có thể ăn thịt; nhưng phải ăn thứ thịt nào? Phen này là phải ăn “thịt” Lăng Nghiêm!

Một vị khác lại hỏi tôi: “[Đến Đài Loan] con có được phép uống rượu không?” Quý vị đừng thắc mắc là ai hỏi, nói chung là một người thích uống rượu hỏi đấy! Tôi bảo người đó rằng anh ta có thể uống rượu; nhưng phải uống loại rượu nào? Phải uống “rượu” Đại Bi! Mọi người hãy lấy Lăng Nghiêm làm thịt, lấy Đại Bi làm rượu!

Nói thế thì có cần ăn cơm hay không? Cơm thì đương nhiên là phải ăn rồi; thế thì các vị nên ăn thứ cơm nào? Ăn “cơm” Pháp Hoa! Hãy lấy Kinh Pháp Hoa làm cơm để ăn!

Tôi cần căn dặn các vị là lúc ở trên máy bay thì các vị chớ nên bồn chồn lo sợ. Các vị có “thịt Lăng Nghiêm” ăn no nê, có “rượu Đại Bi” uống thỏa thích, có “cơm Pháp Hoa” đầy một bụng—thì không có điều gì phải lo lắng, sợ hãi nữa cả! Chiếc máy bay đó cho dù đáng lẽ phải gặp chuyện rủi ro, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Bởi vì các vị đã có ba món bảo bối này bảo vệ, che chở cho mình rồi. Thêm vào đó là nhóm năm người của các vị nữa, thành ra có đến bốn thứ bảo bối lận! Vì thế, các vị chớ nên sợ hãi. Tuy nhiên, nếu các vị hiểu rõ được đạo lý mà tôi đang nói đây thì các vị mới có thể uống thứ rượu này, ăn thứ thịt này, và ăn thứ cơm này; còn nếu chưa hiểu thì hãy đi tham cứu ngay đi!

(còn tiếp)