Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ
     

The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

 

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

 

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

   

Khai Thị

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Thông Báo về Ông CE Hằng Trường

Thông Báo về Ông Quả Đức (nay là Thích Vĩnh Hóa - Yong Hua)

 

DRBA 2015 calendar (9 Mb PDF)

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

Năm 2015

 • Thiền Tập: từ chiều 27 tháng 3 đến 30 tháng 3

 • Thất Quán Âm: từ chiều 4 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 4

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 5 tháng 4.

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 24 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 17 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 24 tháng 5

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2015

DRBA 2015 calendar (9 Mb PDF)

 • Thiền Tập: từ chiều 27 tháng 3 đến 30 tháng 3

 • Thất Quán Âm: từ chiều 4 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 4

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 5 tháng 4.

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 24 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 17 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 24 tháng 5

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 20: Chủ Nhật 21 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 1 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 8

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 2 tháng 8

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 23 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 5 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 12 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 6 tháng 9

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 24 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 25 tháng 10

 • Thiền Tập dịp Lễ Tạ Ơn: từ chiều 25 tháng 11 đến 28 tháng 11

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 26 tháng 12, 2015 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 2 tháng 1, 2016.

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 27 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1, 2015 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 24 tháng 1, 2016 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tam Bộ Nhất Bái

speak.gif (24422 bytes)Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
speak.gif (24422 bytes) Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes)Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Xem tiếp ...

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin

Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

 

Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt

Phật Sự Trong Mộng

Trả lời thư độc giả về vấn đề ông CE Hằng Trường

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

Bilingual Chinese-English Online DRBA Books

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume One

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Two

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Three

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Four

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Five

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Six

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Seven

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Eight

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Nine

Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Ten

 

Great Compassion Mantra Verses

A Pictorial Biography of the Venerable Master Hsu Yun

The Intention of Patriarch Bodhidharma's Coming from the West

Ch'an Conversation (1974)

Standards for Students

Why Should We Receive And Uphold The Five Precepts

A Sure Sign of the Proper Dharma  

Innocent Little Ghosts  

Transcending the World (Flash)

The Giant Turtle

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

Webcasted Videos Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

http://www.buddhistmedia.org/index.php?type=files&paths=50th_Livestream

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

 

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông & Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

 

Xem tiếp ...

Giới Thiệu Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU - Dharma Realm Buddhist University) bản Anh ngữ

* Sutras and Shastra with the Venerable Master Hua's commentaries (redone)
* Sutras (redone)

- GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

- Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

speak.gif (24422 bytes)Pháp Âm

- Năm Mới Con Người Mới

- Pháp Môn Tâm Địa

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

- The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - bản Anh ngữ)

- Flower Adornment Sutra Preface

- Giải Thích Sơ Lược Về Bài Tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

- SỰ TRỌNG YẾU CỦA KHÓA TỤNG KINH SÁNG VÀ CHIỀU

- Quý v tu hành nht đnh phi có thin tri thc

- Tu Hành Phải Biết Hồi Quang Phản Chiếu

- Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới

Phần 1

Phần 2

Pháp âm bài giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Hòa Thượng bằng Hoa ngữ

- Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích

Phẩm Phổ Môn (Kinh Văn Hoa Ngữ - Pin Yin và Hán Việt - tụng bằng tiếng Phổ Thông )

- Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Về Phép Lạ

- Vữa Xi Măng và Cát

- Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

- Chân, Thành, Hằng

- Trạch Pháp Nhãn

- Suy Ngẫm: Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình

- Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên Hóa (năm 1974)

- Bổn Phận Của Một Tín Ðồ Phật Giáo

- Gây Kim Cang Hét Quyển 1 (pdf) (14.1 Mb)

Quốc sư Thanh Lương và Kinh Hoa Nghiêm

- NgữLục (pdf) (1.1 Mb)  

- Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu 

- Chớ Mong Cầu

- Giới thiệu – 84.000 Pháp Môn  

Khai Thị Vu Lan: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt

- Mẹ Tôi

- Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

- Ra Đi Lạnh Lùng

- Hình Ảnh khóa tu A Di Đà tại Chùa Berkeley

- Liệng Bỏ Súng Đi

- Venerable Master Hua's Talks on the Dharma in 1993 in Taiwan

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Hại Người Rốt Cuộc Là Hại Chính Mình!

- Sự liêm khiết

- Bão Nhiệt Đới!

- Học Tập Phật Pháp - Chú Trọng Thực Hành

- Vì sao nên thọ Giới U Minh?

- Một Pháp Môn Không Thể Nghĩ Bàn

- Học Giới Luật Như Thế Nào?

- Tư tánh của con chứa hết thảy các pháp

- Nguyên nhân xa xưa về pháp danh xuất gia của chúng tôi

- 10,000 Buddhas Jeweled Repentance photographs

- Kinh Vạn Phật (Hoa-Vit)

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Năm đóa hoa sen của Phật giáo Hoa Kỳ

- Hòa Thượng Tuyên Hóa Trong Tâm Tôi

- Pháp Duyên Với Hòa Thượng Quảng Khâm

- Cẩm Nang Tu Ðạo

- Chữa Bệnh Nhờ Sám Hối

- Giới thiệu Cư Sĩ Lưu Quả Quang

- Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh

-Thật Thà Mà Tu

- Về Việc Làm Sao Tạo Dựng Nền Hoà Bình Thế Giới Bắt Đầu Với Nền Hòa Bình Trong Tâm Mình
- Thần thông không do tìm kiếm
- Dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp
- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Gold Buddha Monastery 30th Anniversary
- Nghiêm Túc Chân Thật
- Tuyệt Thực và Cầu Nguyện
- Sai Một Chút Thì Tu Tập Không Có Cảm Ứng
- Về Nhân Quả
- Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo

 

Khai Thị

 

 

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

- Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

 

- Chúng Ta Đang Dần Đánh Mất Quy Củ

 

Liễu Phàm Tứ Huấn

- Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

- Hành hương

- Nam Hoa Tự

- Thổ Phỉ

- Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch

- Cung Thỉnh Xá Lợi Của Hòa Thượng Hư Vân

- Kệ Di Ngôn của Hòa Thượng Hư Vân

- Phóng Tầm Mắt Nhìn Thế Giới

- Lời nói đầu

- Nếu quý vị muốn tìm chân lý thì đừng nên làm bất cứ điều gì giả dối

- Khi một Đạo Tràng thực hành chánh pháp, các vị trời, rồng và hộ thần đến để bảo vệ chúng ta
- Con Người Hoằng Đạo, Không Phải Đạo Hoằng Người
- Đạo Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đề cập đến chân lý trong Tâmi
- Sinh ra: một giấc mộng
- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

- Quản Trị Công Việc Công

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

- Trích Di Ngôn Hòa Thượng Tuyên Hóa  

- Pháp Nhũ Thâm Ân  

Phụ Lục: Nguồn Trí Huệ - Lối Ăn Lành Mạnh - Đổi Thành Ăn Chay

 

Xem tiếp ...

Send to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)