The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

The City of Ten Thousand Buddhas

 

  

Khai Thị

  

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Thông Báo về Ông CE Hằng Trường

Thông Báo về Ông Quả Đức (nay là Thích Vĩnh Hóa - Yong Hua)

 

Vạn Phật Thánh Thành

 

 

 

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2014

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 • Thất Quán Âm: từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 16 tháng 3

 • Thiền Tập: từ chiều 29 tháng 3 đến 5 tháng 4

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 4 tháng 5

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 4 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 19: Thứ Bảy 7 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 13 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

- Vạn Phật Thánh Thành – Thành Phố Kho Tàng

- Phương Tây Từ Lâu Đã Ngưỡng Mộ Bồ Tát Quán Thế Âm

Kinh Vạn Phật

Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

 

Khai Thị Song Ngữ Hoa Anh

Kinh Sách Anh Ngữ

 

Q & A for Every Day. Insights: The Wisdom and Compassion of a Buddhist Master

The Shurangama Sutra with the Venerable Master Hsuan Hua's commentary (Volume 1 to 8)

"Universal Door Chapter," translated by the Buddhist Text Translation Society. Download Pumenpin_text

On Miracles

Buddhist pastor Heng Sure talks about his 2½-year pilgrimage up the California coast

Pure Conduct, Chapter 11
The Ten Grounds

THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA

 

Buddhist Text Translation Society's Ebooks
New release: Ebook edition of The Flower Adornment Sutra Chapter 28 and 29

 

Kỷ Niệm 40 Năm Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải (Vajra Bodhi Sea)

- Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải: Những khởi đầu cát tường

- Từ Cổ Ngữ Đến Bồ Đề Hải

- Kỷ Niệm 40 Năm Kim Cang Bồ Đề Hải

- Bài Học Quý Giá

- Kim Cang Bồ Đề Hải: Phật Pháp Sống Động

- Nhớ Lại Những Ngày Làm Chủ Bút Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải

Well's Vegetarian Thanksgiving

Bồ Đề Hải Số 84, Xuân 2012

Bồ Đề Hải 84 (PDF)

Khai Thị

- Tu Đạo Thì Không Cầu Bên Ngoài

- Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Không Sai

Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Đời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Thư Chân Hành Giả

- Có Vẻ "Ngu Đần" Trong Chiếc Áo Tràng Đời Nhà Đường

Kinh Đà La Ni

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#57. Chủ Giữ Khách Ở Lại Qua Năm

Thất và Pháp Hội 2012

English

In Cultivation, One Need Not Seek Outside

Keep Control of Your Own Mind

 

 

Bồ Đề Hải 83 (PDF)

Khai Thị

- Lạnh Và Đói Là Sự Khảo Nghiệm

- Sen Hồng Đua Nở Khắp Nơi

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

- Chương Năm: Sanh Tử

Thư Chân Hành Giả

- Nói Thì Dễ Mà Làm Thì Khó

- Vọng Tưởng Gây Đau Đớn

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Ngũ Tổ: Tôn Giả Đề Đa Ca

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

Thất và Pháp Hội 2012

 

English

Freezing and Starving are Tests to Endure

Red Lotuses Burst Forth All Over the Earth

 

Bồ Đề Hải 82 (PDF)

Làm Thế Nào Để Có Được Trí Tuệ Hơn Người?

Nguyên Nhân Gì Phát Sinh Tam Tai?

Kinh Đà La Ni

Phật A Di Đà Mở Rng Vòng Tay Cứu Độ Tôi

Khai Thị Thin Nhân Quý Ở Kim Sơn

Chúng Tôi Đang Cố Gng Hết Sc Để V Ti Nhà

Phật Tổ Đạo Ảnh - TT: Tôn Giả Ưu Bà Cúc Đa

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện #55. Kỳ Lão Đức Lâm Nghinh Đón

 

Bồ Đề Hải 81 (PDF)

Ðọc trong số này:

Khai Thị

- Động Tĩnh Nhất Như

- Không Thể So Sánh Ma Với Phật

Kinh Đà La Ni  

Thư Chân Hành Giả  

-Phạm Quy Củ, Làm Bể Kiếng

Những Lời Từ Vị Hiệu Trưởng Của Chúng Ta

Phật Tổ Đạo Ảnh -Tam Tổ: Tôn Giả Thương Na Hòa Tu

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#54. Theo Dấu Chân Tinh Tấn Lễ Lạy 

Thất và Pháp Hội 2011

Bồ Đề Hải 80 (PDF)

Bồ Đề Hải 80

Khai Thị

- Trừ Vọng Tâm, Giữ Chân Tâm

- Phải Thực Tập Bát Nhã Ba La Mật Đa

 

Nhân Quả Vay Trả, Mảy May Chẳng Sai    Châu Quả Lập

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả

- Vật Bay “Xâm Nhập” Trái Đất

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Nhị Tổ A Nan Đà Tôn Giả

Niệm Phật

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

   #53. Tinh Thần Khôi Phục, Tiếp Tục Hành Hương

 

Số 79, Đông 2010

Bồ Đề Hải 79 (PDF)

Khai Thị- Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông

Bài Ca Túi Da 

Phương Diện Sinh Thái của Thực Hành Tịnh Độ

Những Vong Linh Vô Tội- Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả - Quá Nhiều Sân Hận Trên Thế Giới

Phật Tổ Đạo Ảnh- Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện #52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây 

Don't Show off Your Spiritual Power

52 - Asking the piercing question, "What Is It?"

 Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

- Quyển Thượng 

- Quyển Trung 

- Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học 

 

The Moon
CTTB Grapes
Reflections
Vegetarian Food
Celebration of Earth Sto

Buddha Root Farm

8/2009 Oregon Retreat - Khóa Tu học Lăng Nghiêm

 

Xem tiếp ...

 

Phước Lộc Thọ Thánh Tự

Thông Báo

Chủ Nhật ngày 5 tháng 10:  Trì tụng trọn bộ Kinh Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát, Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn và Pháp thoại.

Chương trình từ 8am -  5pm.

Chương Trình tháng 10, 2014

 

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin

Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

 

Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt

Phật Sự Trong Mộng

Trả lời thư độc giả về vấn đề ông CE Hằng Trường

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

Webcasted Videos Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

http://www.buddhistmedia.org/index.php?type=files&paths=50th_Livestream

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of 
Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tam Bộ Nhất Bái

speak.gif (24422 bytes)Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
speak.gif (24422 bytes) Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes)Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông & Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

Khai Thị - Quyển Sáu

Khai Thị 6 (pdf - 1.9 Mb)

1. Phật Quang Phổ Chiếu
2. Chìa Khóa Khai Ngộ
3. Ai Niệm Phật? 
4. Không Chấp Tất Cả
5. Khoa Học: Phước Hay Họa - Vật Có Ân Hay Chén Trà Độc
6. Tiền
7. Bát Nhã - Phật Tánh
8. Diệu Đạo
9. Phản Bổn Hoàn Nguyên
10. Chân Kinh Vô Tự
11. Pháp Môn Nhẫn Nhục
12. Xin Quý Vị Bố Thí Cho Tôi
13. Quý Vị Muốn Biết Quỷ Là Gì Không?
14. Tiền Có Khả Năng Thần Thông - Chớ Sai Lầm Nhân Quả

15. Phước Huệ Song Tu
16. Nghiêm Trì Giới Luật - Học Nhẫn Nhục
17. Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông
18. Nắm Chắc Thời Gian - Đừng Bỏ Lỡ
19. Tham Thiền - Dễ Hay Khó?
20. Quý Tiếc Nguồn Năng Lượng Của Thân Thể
21. Ái Hộ Linh Tánh Của Chính Mình
22. Ăn Chay Hay Không Ăn Chay

23. Trước Phá Ngã Chấp -Sau Phá Pháp Chấp
24. Lục Căn Hỗ Dụng -Diệu Bất Khả Ngôn
25. Trong Cái Không May Có Cái May Lớn

26. Sao Gọi Là Lòng Nhân?
27. Phật Giáo Hưng Vong - Người Người Có Trách Nhiệm
28. Tất Cả Do Tâm Tạo
29. Quả Báo Sát Sanh

- Mụt Nhọt Mặt Người Đời Hiện Tại

- Mụt Nhọt Mặt Người Đời Quá Khứ

30. Sao Gọi Là Lục Đại Tông Chỉ?

31. Con Cháu Của Ma Vương

32. Chẳng Phải Là Ra Vẻ Khác Lạ Đâu
33. Phương Châm Giáo Dục -Vạn Phật Thành
34. Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo
35. Nhẫn Là Bảo Vật Vô Giá

36. Có Lòng Tham Sẽ Không Thành Tựu Được Gì
37. Vô Minh Là Căn Bản Của Sanh Tử 
38. Người Nước Kỷ Lo Trời Sập - Tự Tìm Khổ Não 

39. Bồi Dưỡng Nhân Cách Cao Thượng
40. Hoan Nghênh Hành Giả Đến Thánh Thành
41. Giới Luật Căn Bản
42. Cải Biến Tập Khí Cũ -Tuyển Chọn Tông Chỉ Mới 

43. Thượng Đường Thuyết Pháp Tại Chùa Kim Luân,Los Angeles

44. Cơ Sở Học Phật

45. Bồ Tát Quán Âm Đến Thánh Thành

46. Đều Là Người Một Nhà

47. Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

48. Tiêu Diệt Ngoại Tam Ác Và Nội Tam Độc

49. Câu Châm Ngôn Của Phật Tử

50. Khai Thác BảoTàng Trong Tự Tánh

51. Âm Nhạc Trong Tự Tánh

52. Học Phật Pháp Nên Giữ Bổn Phận

53. Học Tập Theo Tinh Thần Của Bồ Tát Di Lặc

54. Nhân gì Phát Sanh Tam Tai?

55. Tật Bệnh Cùng Nghiệp Chướng

56. Không Thể So Sánh Giữa Ma Với Phật

57. Vì Sao Đức Phật Lại Phóng Hào Quang Khi Thuyết Pháp?

58. Động Tĩnh Nhất Như

59. Vì Sao Thế Giới Suy Đồi?

60. Cư Sĩ Thuần Đà Cúng Dường

61. Học Phật Phải Giữ Giới Luật

62. Sao Gọi Là Đạo?

63. Tâm Bình Đẳng Cúng Dường

64. Đàm Thoại Cùng Nữ Tu Sĩ Thiên Chúa Giáo 
65. Sao Gọi Là Định Kiên Cố?
66. Nguy Cơ To Lớn ở Thời Mạt Pháp
67. Vì Sao Trước Khi Nhập Niết Bàn, Phật Không Nhận Cúng Dường
68. Muốn Thành Phật Tất Bị Ma Phá
69. Tư Tưởng Của Bồ Tát
70. Nhận Giả Mà Không Nhận Thật
71. Từ Bi Hỉ Xả Đối Trị Tam Độc
72. Tu Đạo Thì Không Cầu Bên Ngoài
73. Tốt hay Xấu - Không Động Tâm
74. Thật Thà Niệm Phật
75. Sanh Tử Như Ngủ, Thức - Nhưng Vẫn Niệm A Di Đà
76. Thất Tình Lục Dục và Động Đất
77. Vạn Sóng Nổi Lên Muốn Đoạt Hồn
78. Pháp Môn Long Tượng Đại Trượng Phu
79. Chân Đế Của Sanh Mạng
80. Ngậm Đắng Nuốt Cay - Sen Hồng Trong Lửa
81. Muôn Chết, Ngàn Sống, Trăm Mài Luyện

82. Học Giới Luật Như Thế Nào?
83. Vận Chuyển Càn Khôn -Thủ Trì Giới Luật

84. Không Được Lấy Công Để Báo Thù Riêng

85. Lòng Ích Kỷ Là Tảng Đá Vướng Chân Người Tu Đạo

86. Bản Sắc Người Phật Tử -Cương Trực Không A Dua
87. Chủ Quan Trí Năng Thúc Đẩy Động Lực

88. Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh

89. Nên Bình Luận Công Bình

90. Rèn Luyện Trí Tuệ
91. Thái Độ Người Học Phật
92. Đệ Nhất Niệm Là Gì?

93. Mục Đích Thành Lập Trường Học
94. Cơ Sở Của Bậc Vĩ Nhân
95. Lập Chí Làm Việc Lớn
96. Đao Phước Đức Đoạn Tóc Phiền Não
97. Chớ Đi Vào Tử Lộ
98. Giảng Kinh Và Bình Luận - Đừng Nói Về Nhân Tình Thể Diện 
99. Thanh Niên Nên Phát Tâm Cứu Thế 
100. Nhân Quả Báo Ứng - Tơ Hào Không Sai
101. Đạo Phát Tài
102. Người Người Vốn Có Trí Huệ
103. Làm Sao Để Được Tự Do Sanh Tử?
104. Ông Sư Trong Mộ
105. Học Tập Phật Pháp - Chú Trọng Thực Hành
106. Bồ Đề Tâm Là Chân Tâm
107. Lạy Phật Nhiều - Thường Gặp Điều Lành
108. Ngũ Quỷ Phá Nhà

 

CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM (có âm thanh để tụng theo)

KINH LĂNG NGHIÊM - Phần Mở Ðầu

Kinh Lăng Nghiêm: Ðại biểu Chánh Pháp

Giải Thích Tên Kinh

Nhân Duyên Giáo Khởi

Dịch Giả

KINH LĂNG NGHIÊM - NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA:

- Sắc Ấm

- Thọ Ấm

Kinh Lăng Nghiêm - Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch Về Tánh Thanh Tịnh

- Không Dâm Tâm

- Không Sát Sanh

- Không Trộm Cắp  

- Không Nói Dối 

 

Xem tiếp ...