The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

The City of Ten Thousand Buddhas

 

  

Khai Thị

  

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Thông Báo về Ông CE Hằng Trường

Thông Báo về Ông Quả Đức (nay là Thích Vĩnh Hóa - Yong Hua)

 

Vạn Phật Thánh Thành

 

 

 

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2014

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 • Thất Quán Âm: từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 16 tháng 3

 • Thiền Tập: từ chiều 29 tháng 3 đến 5 tháng 4

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 4 tháng 5

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 4 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 19: Thứ Bảy 7 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 13 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

- Vạn Phật Thánh Thành – Thành Phố Kho Tàng

- Phương Tây Từ Lâu Đã Ngưỡng Mộ Bồ Tát Quán Thế Âm

Kinh Vạn Phật

Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

 

Khai Thị Song Ngữ Hoa Anh

Kinh Sách Anh Ngữ

 

Q & A for Every Day. Insights: The Wisdom and Compassion of a Buddhist Master

The Shurangama Sutra with the Venerable Master Hsuan Hua's commentary (Volume 1 to 8)

"Universal Door Chapter," translated by the Buddhist Text Translation Society. Download Pumenpin_text

On Miracles

Buddhist pastor Heng Sure talks about his 2½-year pilgrimage up the California coast

Pure Conduct, Chapter 11
The Ten Grounds

THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA

 

Buddhist Text Translation Society's Ebooks
New release: Ebook edition of The Flower Adornment Sutra Chapter 28 and 29

 

Kỷ Niệm 40 Năm Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải (Vajra Bodhi Sea)

- Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải: Những khởi đầu cát tường

- Từ Cổ Ngữ Đến Bồ Đề Hải

- Kỷ Niệm 40 Năm Kim Cang Bồ Đề Hải

- Bài Học Quý Giá

- Kim Cang Bồ Đề Hải: Phật Pháp Sống Động

- Nhớ Lại Những Ngày Làm Chủ Bút Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải

Well's Vegetarian Thanksgiving

Bồ Đề Hải Số 84, Xuân 2012

Bồ Đề Hải 84 (PDF)

Khai Thị

- Tu Đạo Thì Không Cầu Bên Ngoài

- Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Không Sai

Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Đời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Thư Chân Hành Giả

- Có Vẻ "Ngu Đần" Trong Chiếc Áo Tràng Đời Nhà Đường

Kinh Đà La Ni

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#57. Chủ Giữ Khách Ở Lại Qua Năm

Thất và Pháp Hội 2012

English

In Cultivation, One Need Not Seek Outside

Keep Control of Your Own Mind

 

 Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa

 

The Moon
CTTB Grapes
Reflections
Vegetarian Food
Celebration of Earth Sto

Buddha Root Farm

8/2009 Oregon Retreat - Khóa Tu học Lăng Nghiêm

 

Xem tiếp ...

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin

Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

 

Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt

Phật Sự Trong Mộng

Trả lời thư độc giả về vấn đề ông CE Hằng Trường

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

Webcasted Videos Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

http://www.buddhistmedia.org/index.php?type=files&paths=50th_Livestream

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of 
Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tam Bộ Nhất Bái

speak.gif (24422 bytes)Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
speak.gif (24422 bytes) Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes)Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông & Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

Khai Thị 6

 Khai Thị - Quyển Sáu

Khai Thị 6 (pdf - 1.9 Mb)

CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM (có âm thanh để tụng theo)

KINH LĂNG NGHIÊM - Phần Mở Ðầu

Kinh Lăng Nghiêm: Ðại biểu Chánh Pháp

Giải Thích Tên Kinh

Nhân Duyên Giáo Khởi

Dịch Giả

KINH LĂNG NGHIÊM - NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA:

- Sắc Ấm

- Thọ Ấm

Kinh Lăng Nghiêm - Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch Về Tánh Thanh Tịnh

- Không Dâm Tâm

- Không Sát Sanh

- Không Trộm Cắp  

- Không Nói Dối 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

- Quyển Thượng 

- Quyển Trung 

- Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học 

 

Xem tiếp ...