speak.gif (24422 bytes)

Syang Dzan

Lyu syang ja re, Fa Che meng syun.

Ju Fwo hai hwei syi yau wen.

Swei chu jye syang yun,

Cheng yi fang yin,

Ju Fwo syan chywan shen.

 

Na Mwo Syang Yun Gai Pu Sa Mwo He Sa

(3 x)

 

Tán hương

Lư hương sạ nhiệt, Pháp Giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn.

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 x)

 

trangnha.jpg (3168 bytes) vedautrang.jpg (2760 bytes)