Kinh Sách Mới Phát H?nh

Kinh T?Thập Nh?Chương Lược Giảng (bìa cứng), Kinh Pháp Hoa Ph?Môn Phẩm Lược Giảng do Lão Hòa Thượng giảng giải v? Khai Th?4 vừa ?ược ấn h?nh. Nếu quý v?muốn thỉnh những kinh sách trên xin thư v?

Gold Mountain Monastery

800 Sacramento St.

San Francisco, CA 94108

(415) 421-6177

 

42chuong.jpg (5725 bytes)

Kinh T?Thập Nh?Chương Lược Giảng (bìa cứng): $15

B?ng ?ọc (5 tapes): $15

phamphomon.jpg (9970 bytes)

Kinh Pháp Hoa Ph?Môn Phẩm Lược Giảng: $10

B?ng ?ọc (6 tapes): $15

khaithi4.jpg (11125 bytes)

Khai Th?4: tùy h?/font>

kinhADiDa.jpg (8186 bytes)

B?ng ?ọc Kinh Phật Thuyết A Di ?? Lược giảng (6 tapes): $15

Chi phiếu xin ??DRBA / Vietnamese Account. Xin cọng thêm cước phí v? nếu cư ng??tiểu bang California xin cọng thêm sale tax.