BÀI VĂN KHUYẾN PHÁT BỒ ÐỀ TÂM

Đại Sư Thật Hiền Soạn

Hòa Thượng Tuyên Hóa Lươc Giảng

Mục lục

I. Phần Tựa

II. Phần Chánh Tông 

1. Niệm Phật trọng ân

2. Niệm phụ mẫu ân

3. Niệm sư trưởng ân

4. Niệm thí chủ ân

5. Niệm chúng sanh ân

6. Niệm sanh tử khổ

7. Tôn trọng kỷ linh

8. Sám hối nghiệp chướng

9. Cầu sanh Tịnh độ

10. Linh chánh pháp cửu trụ

 III. Lưu thông phần

Phụ lục : Ðại sư Tỉnh Am