Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

Vu Lan

Vu Lan là tiếng Phạn có nghĩa "cứu những kẻ bị treo ngược" (giải đảo huyền). Khi bị treo ngược thật rất đau đớn, do đó bây giờ chúng ta sẽ giải cứu những kẻ bị như vậy. Giải cứu ai? Chúng ta sẽ giải cứu cha mẹ và tổ tiên chúng ta trong những kiếp trước. Chúng ta không biết những thân nhân chúng ta trong quá khứ có tạo công đức hay không, nếu có tạo công đức họ có thể đã được vãng sanh Cực Lạc, hoặc ở cõi trời, hoặc ở cõi người làm những vì tổng thống hay hoàng đế; còn nếu họ tạo nghiệp thì như vậy họ có thể đọa vào địa ngục, vào cảnh giới quỷ đói, hoặc cảnh giới súc sanh.

The assembly reciting the Ullambana Sutra

Đi chúng đang tụng Kinh Vu Lan.
 

Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch là ngày kỷ niệm Tôn Giả Mục Kiền Liên đã cứu mẹ ngài ra khỏi địa ngục. Khi mẹ ngài còn sống, bà không tin Tam Bảo. Bà giết nhiều cá, rùa, tôm, cua và bà ích kỳ không muốn bố thí cho những người thiếu thốn. Bởi vì những nghiệp tội này bà bị đọa vào địa ngục của quỷ đói. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy vậy bèn đưa bà một tô thức ăn. Bà dùng tay trái che tô thức ăn lại và dùng tay phải để lấy thức ăn. Tuy nhiên khi thức ăn đến miệng của bà, thức ăn lại biến thành than nóng làm bà không nuốt được. Tôn giả mới đến cầu Đức Phật giúp, và Đức Phật bảo ngài hãy cúng dường cho Tăng chúng mười phương vào ngày Tự tứ (Pravarana - ngày cuối cùng thời kỳ kiết hạ an cư khi thành viên Tăng đoàn sám hối tội lỗi của họ trước đại chúng). Nhờ công đức và oai thần lực của Tăng chúng, nếu người nào cúng dường cho Tăng chúng, thì cha mẹ và người thân trong bảy đời quá khứ của họ đều được thoát khỏi ba đường ác. 

Nếu quý vị cảm thấy quý vì có nhiều tánh nóng và quá nhiều "lửa vô minh", đó là do cha mẹ và thân nhân của quý vị trong quá khứ chưa ra khỏi đường khổ và chưa được an lạc. Mỗi ngày họ đều giúp quý vị nóng giận, và còn khuyến khích quý vị phạm nghiệp tội để quý vị nhanh chóng đoàn tụ với họ. Nếu quý vị cảm thấy đó là trường hợp của quý vị, quý vị nên nhân cơ hội này làm công đức để độ họ. Việc này sẽ giúp những kẻ đang gặp khổ nạn được xa lìa lo lắng và đau khổ, và tiêu trừ chướng ngại do tội chướng mang đến. Ngoài ra, vào ngày này công đức có được do cúng dường Tam bảo thì được nhiều triệu lần lớn hơn công đức tạo được trong ngày thường.

Tại Tây phương, hiếm có Đạo tràng tổ chức lễ hội loại này. Mọi người chúng ta nên làm hành vi người con cháu hiếu thảo cho cha mẹ và tổ tiên đời quá khứ.

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa,
Vajra Bodhi Sea, 1994