Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y

Lễ Tắm Phật

Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới

Lễ Thủy Lục Không

Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám

Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất

Niệm Phật Thất

Các Pháp Hội Quán Âm

Vạn Phật Bảo Sám


Vạn Phật Bảo Sám là một pháp hội quan trọng tại Vạn Phật Thánh Thành. Từ năm 1983, pháp hội này được tổ chức hàng năm khoảng một tháng trước lễ Tắm Phật (Phật Đản).

Pháp hội này kéo dài hai mươi mốt ngày, số người đến tham gia hàng năm ngày càng đông. Nhiều cư sĩ từ Đài Loan, Mã Lai và Tân Gia Ba dù xa xôi đã đến để tự mình cảm nhận pháp hội thù thắng này. Các cư sĩ tại các Đạo Tràng Chi Nhánh ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại cũng nắm lấy cơ hội quý báu này để lạy mười ngàn vị Phật. Một số người tham gia đã không ngại di chuyển mệt nhọc và khó khăn, đã buông xả hết mọi chuyện để lạy chư Phật và sám hối nghiệp chướng đã tích lũy từ những kiếp trước.

 

With every bow in veneration to a Buddha, each member of the assembly transfers merit and virtue to all beings in the Dharma Realm and to the well-being of all worlds

 

Vạn Phật Bảo Sám tại Mã Lai, 1992 --
Mỗi lạy tôn kính đảnh lễ một vị Phật, mỗi thành viên trong bốn chúng đều hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh trong Pháp Giới và cho sự an lành của toàn thế giới
.

 

Trong lễ sám này, bốn chúng lễ lạy Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh. Mỗi lạy tôn kính đảnh lễ một vị Phật, mỗi thành viên trong bốn chúng đều hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh trong Pháp Giới và cho sự an lành của toàn thế giới. Đồng thời hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng của mình và hồi hướng giúp đỡ tất các chúng sanh. Những người tham gia trong pháp hội trang nghiêm và đầy uy lực này cũng hợp lực tham gia củng cố năng lực thiện lành. Tạo nên điều thiện qua phương tiện của thệ nguyện và sự thanh tịnh của thân, miệng, ý và tâm. Pháp hội hy hữu này hy vọng tiêu trừ điều ác, củng cố điều thiện và hòa hợp, và chuyển hóa dòng thủy triều bất định, bất ổn thành đại dương thanh tịnh, ủng hộ sự sống. 

Hòa Thượng Tuyên Hóa từng nói: Lão Hòa Thượng Hư Vân đã tu pháp môn lễ lạy Vạn Phật Sám này trong quá khứ, tôi cũng đến bằng con đường này.
Qua lời nói trên, chúng tạ thấy sự quan trọng vô biên của Vạn Phật Sám trong việc tu hành của chúng ta.

Adapted from Vajra Bodhi Sea,
May 1983 and August 1999