Truyền Tam Quy Y

Giới Thiệu
Những Ngày Ban Đầu
Lễ Quy Y Tại VPTT
Truyền Tam Quy Y Tại Á Châu và Âu Châu
Cây Long Não Quy y

Những Ngày Ban Đầu

Taking Refuge, Buddhist Lecture Hall, San Francisco, 1968 - 1970s
 

Quy Y, Giảng Đường Phật Giáo, San Francisco , 1968 -1970s

 

Số đệ tử cứ tiếp tục tăng và Giảng Đường Phật Giáo bằng cách nào đó đủ dung chứa được số đệ tử cứ tăng thêm. Trong nhóm để tự đang quy y này có một người sau đó đã xuất gia, lấy văn bằng Tiến Sĩ, xuất bản bài học chữ Phan hàng tháng trên nguyệt san Vajra Boddhi Sea, và phiên dịch cho Hòa Thượng.

 

Receiving the Three Refuges at Gold Mountain Monastery, 1976

Những người xin quy y cùng Hòa Thượng thỉnh mời chư Phật mười Phương đến Đạo tràng chứng minh buổi lễ.

Thọ nhận Tam Quy tại Kim Sơn Thánh Tự , 1976