Truyền Tam Quy Y

Giới Thiệu
Những Ngày Ban Đầu
Lễ Quy Y Tại VPTT
Truyền Tam Quy Y Tại Á Châu và Âu Châu
Cây Long Não Quy y

Lễ Quy Y Tại Vạn Phật Thánh Thành

The day we took refuge can be considered our birthday, the day when we began to cultivate

Ngày chúng ta quy y có thể xem như ngày sinh nhật của chúng ta, ngày chúng ta bắt đầu tu hành.

Quy Y với Phật rồi, con thà xả bỏ thân mạng này hơn là quy y với ngoại đạo hay thiền ma, như Ishvara, ma ở cõi trời tự tại.


The Ven. Master Hsuan Hua transmitting the three refuges

Hòa Thượng Tuyên Hóa đang truyền Tam Quy Y.

Khi quy y với Tam Bảo, quý vị nên phát bốn thệ nguyện rộng lớn:


“Chúng sanh vô biên, nguyện độ hết

Phiền não vô tận, nguyện trừ sạch

Pháp môn vô lượng, nguyện học trọn

Phật Ðạo vô thượng, nguyện thành tựu.”