Truyền Tam Quy Y

Giới Thiệu
Những Ngày Ban Đầu
Lễ Quy Y Tại VPTT
Truyền Tam Quy Y Tại Á Châu và Âu Châu
Cây Long Não Quy y

Cây Long Não Quy Y

The great camphor tree at Universal Salvation Monastery on Potola Mountain

Cây long não to lớn tại chùa Phổ Tế trên núi Phổ Đà (Phổ Đà Sơn).

 

Cây cũng muốn quy y ? Trong sân chùa Phổ Tế tại núi Phổ đà ở vùng Zhejiang , một cây long não 1989 tuổi, qua một người có thần thông, đã thỉnh cầu xin quy y với một vị cao tăng tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cây được truyền Tam Quy qua nghi lễ tại Tu Viện Long Beach ở phía nam Los Angeles vào ngày 23 tháng 10 năm 1994.
.

Adapted from Vajra Bodhi Sea,
November 1994