Truyền Tam Quy Y

Giới Thiệu
Những Ngày Ban Đầu
Lễ Quy Y Tại VPTT
Truyền Tam Quy Y Tại Á Châu và Âu Châu
Cây Long Não Quy y

Giới Thiệu - Truyền Tam Quy Y

The Ven. Master signing a Refuge Certificate

Hòa Thượng đang ký phiếu điệp Quy Y.

  • Quy y được gọi là "bỏ tà về chánh, rời nơi tối tăm về nơi ánh sáng".

  • Khởi thủy, người ta không quy y với giới khi quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, từ khi Đức Phật nhập niết bàn, chúng sanh nên lấy giới làm Thầy. Đó là lý do vì sao Lễ Quy y do Hòa Thượng và các tăng ni Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới chủ trì đều luôn luôn bao gồm phần quy y giới.