Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

U Minh Giới

Receiving Precepts for the Deceased at Taipei County Stadium in Banqiao, Taiwan, 1993

Thọ U Minh Giới tại Quảng trường Đài bắc, Đài Loan, 1993.


Thọ U Minh Giới là một hành vi đại hiếu thảo. Những người tụng Kinh Địa Tạng cần biết điều này. Chúng ta ở đây trong dương giới. Khi con người rời dương giới và ở giai đoạn trung gian giữa kiếp này và kiếp kế tiếp, thân trung ấm của họ có thể ở nhiều nơi, những nơi đó đều được gọi là cõi u minh, cõi giới của Vua Diêm La. Có những lúc Vua Diêm La không quyết định ngay về kiếp kế tiếp của linh hồn, và do đó linh hồn vẫn ở trong cõi u minh.

Những chúng sanh chết vì tai nạn, vì chiến tranh, vì máy bay bị rớt, vì chìm tàu, vì bị thú dữ ăn, hoặc vì uống lầm thuốc, có thể không có ai làm công đức cho họ. Nếu chúng ta ở dương giới muốn tạo công đức cho những người đã chết như trên, chúng ta có thể tu Pháp Môn này và hồi hướng công đức cho họ. Đây là ý nghĩa của U Minh Giới. Chúng ta tuy chịu đựng một chút khó khăn, quỳ, lạy, để thọ nhận U Minh Giới, nhưng công đức chúng ta hồi hướng cho người đã mất thật to lớn. Thọ U Minh Giới là một hành vi hiếu thảo và là hành vi từ bi.

Lần đầu tiên lúc Hòa Thượng truyền U Minh Giới tại Vạn Phật Thánh Thành là cách nay hơn hai mươi năm. Hòa Thượng trước tiên chọn một Pháp danh cho các chúng sanh thọ giới. Trong tất cả các lần truyền giới, dù tại Đài Loan, Mã Lai hay tại Hoa Kỳ, ngài dùng chữ Trung Hoa là Pháp (Fa) là chữ đầu cho pháp danh gồm hai chữ, và điều này đã trở thành truyền thống.

Excerpt from a talk by Dharma Master Heng Sure,
Vajra Bodhi Sea, December 2000.