Lễ Tắm Phật

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Lễ Phật Đản (Wesak) Trong Những Ngày Ban Đầu
Tắm Phật Sơ Sinh Tại VPTT
Điềm Lành

Lễ Phật Đản Trong Những Ngày Ban Đầu

The First Wesak (Buddha's Birthday Celebration) held by the Sino-American Buddhist Association (later called Dharma Realm Buddhist Association)

Lễ Phật Đản đầu tiên được Hội Phật Giáo Trung Mỹ (sau này đổi thành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới) tổ chức.

Hơn 600 người đã cùng đến để tắm Phật tại công viên Union Square. Sau đó Tăng chúng hướng dẫn đến đại đường (bên trong nhà thờ First Congregational) để làm buổi lễ chính trong ngày. Trong hình bên Hòa Thượng ngồi cùng với đại chúng phần lớn là người Tây Phương, ngài nhìn các đệ tử tăng ni trẻ hướng dẫn những người tham dự cử hành nghi thức tắm Phật sơ sinh truyền thống, biểu tượng rửa sạch tự tánh chúng ta.

Excerpt from an article compiled by Shi Hengchi
p.47, In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II