Lễ Tắm Phật

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Lễ Phật Đản (Wesak) Trong Những Ngày Ban Đầu
Tắm Phật Sơ Sinh Tại VPTT
Điềm Lành

Tắm Phật Sơ Sinh Tại Vạn Phật Thánh Thành

Adorning the Buddha for the Bathing Buddha Festival

Trang nghiêm tượng Phật chuẩn bị Lễ Tắm Phật.Bathing Buddha Festival in 1988

Lễ Tắm Phật năm 1988.

Chân ngôn tắm Phật sơ sanh "Nan di sha di sha samgha swo he" tràn ngập không gian vao ngày cát tường này.
Bathing Buddha Festival in 1996

Lễ Tắm Phật năm 1996.