Lễ Thủy Lục Không

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Pháp Hội Thủy Lục Không Đầu Tiên Tại Tây Phương
Đài Loan Gặp Trung Hoa

Lễ Thủy Lục Không Đầu Tiên Tại Tây Phương, 1987

All the elaborate Dharma instruments and artifacts of adornment such as canopies, banners, flags, lanterns, drums, gongs, icons, and images, ceremonial robes, tapestries, painted scrolls, and so on, were made especially for this occasion and flown in from China

Các pháp khí đủ loại cùng những vật để trang nghiêm như tràng, phướng, cờ, đèn, trống, chiêng, và hình, áo lễ, màn, … được đặc biệt làm cho buổi lễ này và chở từ Trung hoa sang.

Vào tháng Ba năm 1987, Hòa Thượng Tuyên Hóa viết thư đến Hội Phật Giáo Trung Hoa để mời một phái đoàn những vị cao tăng thạc đức đến Vạn Phật Thánh Thành để chủ trì Lễ Thủy Lục Không. Hội Phật Giáo Trung Hoa đã quyết định yêu cầu Chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh và Chùa Long Hoa tại Thượng Hải thành lập một phái đoàn Tăng Già Trung Hoa gồm 70 vị để đến Vạn Phật Thánh Thành tham dự Lễ Thủy Lục Không. Đến tháng Bảy năm 1987, Phái Đoàn Tăng Già từ Chùa Quảng Tế và Chùa Long Hoa do Hòa Thượng Minh Dương lãnh đạo và tôi là cố vấn của đoàn, đã đi đến Vạn Phật Thánh Thành gần San Francisco . Chúng tôi mang theo Cây Trục Thủy Lục cùng nhiều pháp khí và dụng cụ khác, cùng y cho tăng chúng, hơn tám mươi bộ Kinh Phật Giáo bao gồm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Đại Phuơng Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tất cả có đến chín mười bảy thùng nặng gần hai tấn rưỡi. Khi chúng tôi đến phi trường San Francisco, Hòa Thượng Tuyên Hóa dẫn tứ chúng đệ tử hai trăm người tôn kính chào đón chúng tôi, quỳ gối chắp tay lễ lạy, và trì tụng danh hiệu Phật.

Lễ Thủy Lục Không tại Vạn Phật Thánh Thành kéo dài bảy ngày đêm.

Mỗi sáng sớm, các Pháp Sư tụng kinh và lạy sám tại nhiều đàn khác nhau (Nội Đàn, Đại Đàn, Hoa Nghiêm Đàn, Lãng Nghiêm Đàn, Pháp Hoa Đàn, Tịnh Độ Đàn, Toàn Kính Dán). Tiếng Pháp Âm trong trẻo vang dội các toà nhà, toàn cảnh thật long trọng trang nghiêm.  

The Ven. Master performs the closing ceremony of the Water, Land and Air Dharma Assembly with other high Sanghans from China

Hòa Thượng cùng các Cao Tăng Trung Hoa làm lễ kết thúc Pháp Hội Thủy Lục Không. 

Đây không những là lần đầu tiên từ khi nước Trung Hoa mới được thành lập Phật Giáo Trung Hoa đã gởi một phái đoàn Tăng Già lớn như vậy vượt đại dương để tổ chức một nghi lễ Phật Giáo huy hoàng to lớn như thế, mà còn là một sự việc chưa từng có trước đây trong toàn bộ lịch sử hoằng pháp của Phật Giáo Trung Hoa.

The Venerable Master with Dharma Master Ming Yang, leader of the delegation from China; and the group's advisor, Dharma Master Zhen Chan

Hòa Thượng cùng Pháp Sư Mình Dương, vị lãnh đạo phái đoàn từ Trung Hoa, và vị cố vấn của đoàn, Pháp sư Chân Thiền.

Hòa Thượng nói rằng, Tôi tin rằng thế kỷ hai mươi mốt sẽ là một thời đại mà Phật Giáo Trung Hoa lan rộng khắp thế giới. Trong buổi họp từ giã sau Lễ Thủy Lục Không, Hòa Thượng rất xúc động và tặng chúng tôi bài thơ nói lên cảm tưởng của ngài:  


Trao đổi văn hóa Hoa - Mỹ này,

Tình hai nước tồn tại ngàn thu.

Hòa Thượng Minh Dương mang huệ mạng,

Trưởng Lão Chân Thiền làm dự án.

Tất cả long tượng cùng làm việc,

Tín chủ mười phương đến quy y,

Lễ Thủy Lục Không này hoàn tất;

Tiếng Pháp Âm rộng khắp không phai.

 

Trích bài viết của Hòa Thượng Thích Chân Thiền, Ngọc Phật Tự, Trung Hoa
In mournful remembrance of the Venerable Master Hsuan Hua
p. 195, "In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II"