Lễ Thủy Lục Không

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Pháp Hội Thủy Lục Không Đầu Tiên Tại Tây Phương
Đài Loan Gặp Trung Hoa

Lễ Thủy Lục Không, 1992

Venerable Master with many high Sanghans from China in front of the gate of the City of Ten Thousand Buddhas, during the Water, Land, Air Ceremony, 1992

 

Hòa Thượng cùng nhiều Cao Tăng Trung Hoa trước cổng Vạn Phật Thánh Thành trong Lễ Thủy Lục Không năm 1992.

Vào tháng Tám năm 1992, Lễ Thủy Lục Không được phối hợp tổ chức bởi các Pháp Sư từ Trung Hoa Lục Địa cũng như từ Đài Loan. Trong bài nói chuyện của Hòa Thượng tại Diệu Ngữ Đường vào ngày 27 tháng Tám năm 1992, ngài nói:

Câu đối đưa ra hôm nay là: "Tăng Đoàn hòa hợp, vận mệnh quốc gia thịnh vượng".

Trong bốn mươi năm vừa qua, từ khi Quốc Dân Đảng dời sang Đài Loan và Cộng Sản chiếm Trung Hoa lục địa, tôi tin rằng đây là lần đầu tiên những người xuất gia hai bên gặp nhau. Tôi thành tâm hy vọng rằng họ có thể nhìn với tầm nhìn rộng lớn về tầm quan trọng của vấn để lớn này, về tương lai của đất nước. Các thành viên Tăng Đoàn cần nên đoàn kết hòa hợp với nhau.

Ngoài việc duy trì Lục Hòa trong Tăng Đoàn, chúng ta nên hỗ tương hợp tác giúp Phật giáo được chân chánh, làm cho quốc gia có tương lai sáng lạn vô biên. Đây là bốn phận quan trọng nhất của mọi người xuất gia.

Chúng ta mọi người phải ủng hộ bảo vệ quốc gia mình cũng như bảo vệ Phật Giáo. Do đó, chúng ta hy vọng rằng cả hai bên sẽ cùng làm việc với nhau để đem lại phước đức cho quốc gia, dân tộc và thế giới.

Lễ hội này vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vi vấn đề này mà tối qua tôi không ngủ được do đó hôm nầy cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm này.

Chúng ta tất cả có thể hồi hướng công đức trước chư Phật, để đạt được sự hỗ tương hợp tác không chia rẽ bè phái. Đây là lý do chúng ta có Pháp Hội này.

Pháp Hội của chúng ta là một sự trùng hợp khép léo để người xuất gia từ Trung Hoa Lục Địa và từ Đài Loan đứng bên cạnh nhau. Nếu họ có thể hợp lực và đoàn kết, đó là điềm tốt lành nhất đang xảy ra. Mọi người chúng ta đều chia sẽ trách nhiệm này. Đó là lý do tại sao câu đối đưa ra nói rằng: “Tăng Đoàn hòa hợp, vận mệnh quốc gia thinh vuong”.

Để kỷ niệm sự kiện này, Hòa Thượng đã làm bài thơ cho Phái Đoàn Trung Hoa Lục Địa và Đài Loan vào ngày 2 tháng 9, 1992:

Lục Địa -  Đài Loan là một nhà,

Phật Giáo không phân tha, nhân, ngã,

Tăng Đoàn hòa hợp, quốc gia thịnh vượng,

Nhân dân hợp lực, việc nước hanh thông.

Chư thánh xuất thế, điềm lành xuất hiện,

Hiền nhân cai trị, tham tranh đều tan.

Chế phục bởi đạo, tâm người an vui,

Đừng dùng thủ đoạn thống trị thế gian.

Sa Môn Tuyên Hóa Núi Trường Bạch

Vajra Bodhi Sea, September 1992