Phóng Sanh

Giới Thiệu

Qua Dòng Thời Gian

Ba Mươi Tám Con Chim Bồ Câu
Chim
Rùa
Những Con Lừa

Chim

The Master hosted a Dharma Gathering to Liberate the Living at the Berkeley Marina in 1974 on the Anniversary of the Enlightenment of Guanyin Bodhisattva

Hòa Thượng chủ trì Pháp hội phóng sanh tại bờ biển Berkeley vào năm 1974 dịp Lễ Kỷ Niệm Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo

Vào những năm đầu trong thời gian Hòa Thượng giảng dạy, đại chúng phần lớn là nguoi Tây Phương, dù thuộc chủng tộc và văn hóa nào, cũng hầu như không biết gì về đạo lý và thực hành truyền thống của Phật giáo chánh thống. Do đó, Hòa Thượng cần hướng dẫn, điều khiển, dạy dỗ và giải thích lặp đi lặp lại mỗi nghi thức, nghi lễ … cho đến khi nhóm đệ tử luôn theo ngài lãnh hội được kiến thức và hiểu biết này. Ở đây cho thấy Hòa Thượng đang giúp các đệ tử và bạn đạo sắp xếp những chuồng chim, bên trong chứa đựng các con chim sắp được phóng sanh, thành hình chữ "Phật" theo chữ Trung Hoa trước khi làm Lễ Phóng Sanh.

Excerpt from an article compiled by Shi Hengchi
p.58, In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II