Phóng Sanh

Giới Thiệu

Qua Dòng Thời Gian

Ba Mươi Tám Con Chim Bồ Câu
Chim
Rùa
Những Con Lừa

Những con Rùa

Blessing the Turtles

Ban phước cho những con Rùa.

Sau khi được tự do, những con rùa không thích rời xa những người đã làm phước cho chúng. Chúng trồi lên mặt nước và bơi đứng, ngẩng cổ để nhin nơi đã giải thoát chúng . Sự biểu lộ rõ ràng lòng biết ơn của chúng đã mang lain ụ cười trên gương mặt của Hòa Thuợng khi ngài thầm lặng dang tay ban phước cho chúng.
Excerpt from an article compiled by Shi Hengchi
p.70, In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II