Phóng Sanh

Giới Thiệu

Qua Dòng Thời Gian

Ba Mươi Tám Con Chim Bồ Câu
Chim
Rùa
Những Con Lừa

Giới Thiệu - Phóng Sanh

 

To liberate the living means to respect the right of all living beings to live and be free.

 

Phóng sanh có nghĩa là tôn trọng quyền được sống và được tự do của tất cả chúng sanh. Phóng sanh giúp chúng ta chuyển hóa tư tưởng thù hận, dơ bẩn thành tư tường từ bi, thanh tịnh, và được lợi ích là sống lâu, sức khỏe và an lạc.

"Phóng sanh” là lễ truyền thống của Phật Giáo bao gồm việc mua chim cá từ các lò sát sanh, đưa những sanh vật này từ nơi sắp chết đến bờ đại dương để được tự do.

Các buổi lễ đầy nghi thức giúp người tham gia chú tâm về chư Phật, chư Bồ tát để sám hối nghiệp chướng đi đến giải thoát. Sau đó những con vật được thả ra tung cánh mừng rỡ bay đi. Thông điệp là: sự đàn áp, chiến tranh, giết hại có thể nhổ tận gốc mà không đem lại bạo động nếu chúng ta tôn trọng quyền của chúng sanh được sống, được tự do, và giải thoát chúng. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách chuyển hóa tâm niệm thù hận, lấn hiếp, ganh tỵ thành tâm niệm từ bi và hòa bình; khi giải thoát các sinh vật khác, chúng ta tự giải thoát chính chúng ta.


Nói chung chúng ta phải nhận thức rằng những hành động của chúng ta thường bị điều khiển bởi những động lưc không thanh tịnh. Tất cả chúng ta, trẻ cũng như già, nhà lãnh đạo cũng như thường dân, phải sanh tâm đại từ bi không ngừng nghĩ, thoát ly những thói quen độc hại, và áp dụng chân lý nhân bản đối với cộng đồng chúng sanh. Chúng ta phải xả mình và cứu giúp kẻ khác, giúp mình bằng cách giúp người, tôn trọng tất cả các sanh vật, và xem vũ trụ chúng sanh là một nhà. Đây là ý nghĩa chân chánh của tâm phóng sanh.
.

Vajra Bodhi Sea, June 1974

Phật Giáo xem tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh và đều có tiềm năng thành Phật. Do đó Phật Giáo dạy chúng ta đừng giết hại và thay vào đó bằng giải thoát chúng sanh.

~ Hòa Thượng Tuyên Hóa