Thất Niệm Phật

Giới Thiệu
Phật Căn Điền
Niệm Phật Thất Tại VPTT

Thất Niệm Phật Tại Vạn Phật Thánh Thành

First Buddha Recitation Session held at the City of Ten Thousand Buddhas in 1977

 

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát chủ trì Thất Niệm Phật đầu tiên tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành vào năm 1977. Ở đây những người tam dự tụng Kinh A Dì Đà vào lúc tụng kinh tối. Trong Thất này, Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị vào buổi chiều và giảng Kinh Hoa Nghiêm vào buổi tối.Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo là tâm tán loạn.

- HT Tuyên Hóa

 

Reciting the Buddha's name every day in a recitation session, we are planting the seeds of Buddhahood