Thất Niệm Phật

Giới Thiệu
Phật Căn Điền
Niệm Phật Thất Tại VPTT

Giới Thiệu: Thất Niệm Phật

Mỗi mùa đông, trước khóa thiền mùa đông hàng năm, Vạn Phật Thánh Thành tổ chức Thất Tình Tấn Niệm Phật. Người xưa có câu:

Vừa Thiền vừa Tịnh Độ,

Như cọp mọc thêm sừng

Kiếp này là Thầy người

Tương lai là Tổ, Phật.

Có Thiền không Tịnh Độ,

Mười người chín kẻ lạc.

Tịnh Độ nhưng không Thiền,

Vạn người tu vạn người đến đích.

Những Thất niệm Phật này được sắp xếp trùng hợp với ngày Lễ Phật A Di Đà Đản sanh.