Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

Các Pháp Hội Quán Âm


Pháp Hội Quán Âm được tổ chức ba lần hàng năm. Pháp Hội Quán Âm thứ nhất trong năm là để kỷ niệm ngày đản sanh của Bồ tát Quán Thế Âm, Pháp Hội Quán Âm thứ nhì là để kỷ niệm ngày Giác Ngộ của Bồ Tát Quán Âm, và Pháp Hội Quán Âm cuối trong năm là để kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia. Mỗi Pháp Hội Quán Âm (Thất) kéo dài một tuần lễ. Trong những Pháp Hội Quán Âm này, đại chúng tụng Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa, tụng Chú Đại Bi, và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.

The first Guan Yin Bodhisattva recitation session at the City of Ten Thousand Buddhas in 1977

Vào thất Quán Âm đầu tiên tại Vạn Phật Thánh Thành năm 1977, những người tham gia cùng "sái tịnh đạo tràng" bằng cách đi nhiễu quanh khuôn viên chùa và các toà nhà, vừa nhiễu vừa niệm danh hiệu của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Khoá tu tích cực kéo dài một tuần này cũng để cầu mưa, và sau đó, thung lũng Mendocino lại một lần nữa được đón nhận mưa cần thiết cho sự sống và phát triển.