Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

Giới Thiệu - Các Đại Pháp Hội

Mỗi năm tại Vạn Phật Thánh Thành, có nhiều pháp hội quan trọng được tổ chức. Những pháp hội hàng năm này gồm có Vạn Phật Bảo Sám kéo dài một tháng vào mỗi mùa xuân; ba tuần lễ tụng Kinh Hoa Nghiêm vào mùa hè; các Thất Niệm Phật dành tụng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Kinh Địa Tạng Bồ tát, và Phật A Di Đà; và Khóa Thiền miên mật vào mỗi mùa đông. Các khoá tu tập này cung cấp cơ hội tạo công đức, hồi hướng công đức, tăng định lực, phát triển trí tuệ, tăng trưởng sâu rộng sự hành trì của chúng ta qua nhiều phương pháp.

Hòa Thượng có ý kiến về giá trị của việc tham gia Thất Quán Âm:

"Từ vô lượng kíếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi chết đi. Sau khi chết, chúng ta đã trải qua trăm ngàn triệu kiếp không tính đếm được đã không được gặp Pháp hội Bồ Tát Quán Âm. Chúng ta đã không làm giảm bờt được mảy may thói xấu lổi lầm của chúng ta, và mỗi ngày vô minh phiền não cứ gia tăng. Ngày nay chùng ta được gặp Pháp hội  Bồ tát Quán Âm có nghĩa rằng vào thời điểm đặc biệt này, căn lành chúng ta đã tích lũy qua vô lượng kiếp trong quá khứ cho đến nay đã chín và trường thành. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có thể tham gia trong Pháp hội vi diệu khó thể nghĩ bàn này. Có thể rằng nếu chính quý vị chưa tự mình trồng căn lành, thì nhờ cha mẹ quý vị có đức hạnh và họ khuyến khích quý vị tham gia Pháp hội vi diệu nhất này."