Các Tu Viện và Đạo Tràng chi nhánh

Giới Thiệu

Hương Cảng

Chùa Tây Lạc Viên
Thiền Tự Từ Hưng
Phật Giáo Giảng Đường

 

Giới thiệu: Hương Cảng

Ven. Master Hsuan Hua in Hong Kong

Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Hương Cảng.
 

Các tu viện ở Hương Cảng do Hòa Thượng thành lập có từ thập niên 1950, là khoảng thời gian Ngài cư trú 12 năm ở đó. Để thành lập sự có mặt vững mạnh của Phật Giáo tại Hương Cảng, Ngài không chỉ xây dựng các tu viện mà tự đảm nhận khôi phục nhiều chùa chiền củ. Và thêm nữa, Ngài đã gửi một số tiền lớn đến Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân để tái thiết lại Tu viện Chân Như cổ nổi tiếng đang dần mục nát trên núi Vân Cư ở Trung Hoa.