Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia, Kim Sơn Thiền Tự

 
Ceremony for Entry into Monastic Life, September 7, 1993

Hỏn ba thập niên Hòa Thượng giảng dạy ở Phương Tây, hàng trăm đệ tử xin xuất gia dưới sự hướng dẩn của ngài.  Lòng từ bi của Hòa Thượng đã mở ra con đường cho sự thành lập tăng đoàn ở mãnh đất Phương Tây, duy trì  thanh quy và giới luật  định ra  bởi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât vào khoãng 3000 năm trước đây.

Lễ Xuất Gia, ngày 7 tháng 9 năm 1993.

 

Khi thỉnh cầu xuất gia,

Nguyện tất cả chúng sanh

Đạt Pháp bất thối chuyển

Tâm không còn chướng ngại.

Khi chúng ta thỉnh cầu đựơc xuất gia, đó giống như là  "Mở mắt và được tái sinh."  Khi chúng ta sanh ra trong thế gian này, chúng ta không biết làm thế nào để định được gia đình nào là tốt và gia đình nào là xấu.  Chúng ta giống như những con ruồi bay vòng vòng vô định cho đến khi chúng ta bay trúng vào lưới vô minh và được sanh ra.  Chúng ta không chủ động được mà cứ phải theo nghiệp của chính mình và chịu sự báo ứng.

Khi tôi được xuống tóc,

Nguyện tất cả chúng sanh

Vĩnh viễn sạch phiền não

Được thanh tịnh tuyệt đối.

Bài kệ từ Phẩm Tịnh Hạnh,

Kinh Hoa Nghiêm  trang 110-114  

 Hòa Thượng Tuyên Hóa chú giải