Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Pháp Hội Tại Kim Sơn Thiền Tự

Dharma Assembly at Gold Mountain Monastery, 1970s

Pháp Hội Tại Kim Son Thiền Tự (Đường 15) vào thập niên 70

Trong hình phía bên phải là Hòa Thượng, ngay ban đầu ngài đã giữ vai trò khiêm tốn để các để tử đóng vai trò Pháp Chú và học hỏi.

Mặc dầu đóng vai trò kém nổi bật, ngài luôn chú tâm đến mọi mặt của sinh hoạt tu viên cũng như sự tu tập, và ngài không bao giờ không tìm ra những chỗ cần được cải thiện..

Không có gì để hoài nghi, sức mạnh lớn nhất ngài ban cho chính là sự đích thân hiện diện ngày này qua ngày khác, năm nầy qua năm khác, khi ngài nuôi dưỡng các hạt giống và chăm non các mầm Phật giáo tại Tây Phương.

Trích từ bài viết của Thích Hằng Chi, Trang 53 Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa, Q. II”