Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Trai Đường, Kim Sơn Thiền Tự

Dining Hall, Gold Mountain Monastery

Gổ dùng để khôi phục Chùa Kim Sơn đã đến như là sự cảm ứng  từ Bồ Tát Quán Thế Âm. Quả Tùng và Quả Tùng Laughton, đệ tử của Hòa Thượng, biết rằng có một tòa nhà làm việc ở phố San Francisco sắp sửa được nâng cấp và những kệ bằng gỗ cần được dở đi. Bất kỳ ai sẵng lòng dọn những kệ gỗ này sẽ được gổ miễn phí. Laughtons lẹ làng thông báo Chùa Kim Sơn và nhóm để tử trẻ được điều ra để dỡ các kệ gỗ xuống.  

Gỗ này là vật liệu chính dùng trong việc canh tân ban đầu Chùa Kim Son. Những miếng nhỏ còn sót lại từ các công việc chính đuoc giữ lại và được sử dụng để làm bàn và những ghế nhỏ bằng gỗ dùng ở trai đường của Chùa Kim Sơn. Bài học của Hòa Thượng dạy cho những người Tây Phương hay phung phí về nguyên tắc của việc tái sử dụng và không bỏ phí đã được nhắc đi nhắc lại trong suốt thời kỳ khôi phục “các Đạo Tràng của Tổng Hội”.

Trích dẫn từ bài viết soạn bởi Thích Hằng Chi, trang. 50

“Tưởng niệm Hòa Thượng Tuyên Hoá, Q.II”