Giảng Đường Phật Giáo tại San Francisco

Giới Thiệu

Nhìn Về Quá Khứ

Mạch Pháp Tổ Sư
Dạy Thiền
Thuyết Pháp
Các Pháp Hội
Quy Y
Trên Mái Nhà
Các Bài Học Hoa Ngử
Lớp Pháp Khí

Mch Pháp T Sư

Early years in America

Những năm đầu tại Hoa Kỳ - Thập niên 1960
Giảng Đường Phật Giáol, San Francisco

Trong hình Hòa Thượng Tuyên Hoá đang cho các đệ tử tại San Francisco xem  chứng thư có tiêu đề là: “Chánh Pháp Nhãn Tạng, Cội Nguồn của Chư Phật và Chư Tổ Sư (Chánh Pháp Nhãn Tạng, Phật Tổ Nguyên Lưu)”, một biểu tín truyền thừa tông Quy Ngưỡng. Lão Hòa Thượng Hư Vân gởi chứng thư biểu tín này đến Hòa Thượng Tuyên Hoá (lúc ấy đang cư ngụ tại Hồng Kông) vào tháng năm, 1956. Trong bức thư đi kèm với chứng thư biểu tín này, Ngài viết:

 

“Thượng tọa một lòng thiết tha với pháp, vì sự nối tiếp huệ mạng của Chư Phật, Chư Tổ, đáng được thỏa tâm nguyện, nên nay giao phó mạng mạch truyền thừa chư Tổ trong tông phái, đặng nhờ đó đạo Tổ được hưng thịnh. Đó là điều hết sức mong mỏi!”

 

 (Tọa Hạ vị Pháp tâm thiết, tục Phật Tổ huệ mạng, đương mãn Tọa Hạ chi nguyện, phụ kỳ nguyên  lưu tỷ thừa Tổ phái, Tổ đạo lại trùng hưng, thị sơ chí vọng, chuyên phúc bất tận, tức tụng).

 Trên chứng thư biểu tín có ghi như sau:

 

            “Quy Ngưỡng chánh tông đời thứ tám, Đức Thanh tự Hư Vân lão nhân, nay đem Chánh Pháp Nhãn Tạng phó chúc cho thiền nhân Tuyên Hóa Độ Luân, đời thứ chín, hãy tự cố gắng hộ trì.”

 

            Trong hình người ta thấy vết đốt hình chữ “vạn” (卍) trên ngực của Thượng Nhân Tuyên Hóa. Chữ này thường được sử dụng trong Phật Giáo tượng trưng cho Vạn Đức Trang Nghiêm.

Trích dẫn từ một bài báo được biên soạn bởi ngài Shi Hengchi, trang 40
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol II"