Giảng Dạy Thiền
 

Buddhist Lecture Hall, San Francisco

Hòa thượng giảng dạy thiền cho các thanh niên. Phía trước Ngài người thứ 2 từ trái qua là Kim Lee. Ngoài cùng phía bên phải là Jimmy Wong. Hai người trẻ tuổi này là những đệ tử nhiệt tâm  đã  phiên dịch cho Hòa Thượng và phục vụ cho Phật giáo về nhiều phương diện trong suốt những năm đầu ở San Francisco.
 Xiển dương tư thế ngồi kiết già cũng như tham cứu thoại đầu, Hòa Thượng đã dùng nhiều thiện xảo phương tiện để giúp những thiền sinh trẻ bước vào Pháp môn Thiền.
 

 
Chan session at Buddhist Lecture Hall, San Francisco