Các Trung Tâm và Tu Viện Chi Nhánh

Giới Thiệu

Vùng Vịnh San Francisco

Giảng Đường Phật Giáo
Kim Sơn Thiền Tự
Viên Tôn Giáo Thế Giới
Viện Dịch Kinh Quốc Tế
Pháp Giới Thánh Thành
Kim Thánh Tự

Giới Thiệu: Vùng Vịnh San Francisco

Ngay trước khi Hòa Thượng đến Hoa Kỳ, ngài đã chỉ thị những đệ tử trẻ từ Hương Cảng đang du học tại Hoa Kỳ thiết lập Giảng Đường Phật Giáo . Từ đó trở đi, Hòa Thượng đã kiến lập thêm nhiều tu viện và viện dịch kinh chung quanh vùng Vịnh San Francisco.

Vùng Vịnh , California. Hòa Thượng dành nhiều thời gian và năng lực để tìm đất và cơ sở dùng làm Đạo Tràng ở Tây Phương. Sự nỗ lực không mỏi mệt của Hòa Thượng trong việc thiết lập cộng đồng Phật Giáo, cơ sở giáo dục, tu viện, và học viện dịch kinh dựa vào nền tảng các hạnh nguyện của ngài rằng Chánh Pháp sẽ tồn tại.

.

 
Bay Area, California