Các Tu Viện Chi Nhánh và các Trung Tâm

Giới Thiệu
Vùng Vịnh San Francisco
Vùng Seattle
Vùng Los Angeles
Phía Đông Hoa Kỳ
Gia Nã Đại và Bắc Mỹ.
Hong Kong
Đài Loan
Mã Lai
Úc Đại Lợi

Giới Thiệu: Thành Lập Những Trung Tâm Tu Học Cho Mọi Người và Mang Mọi Người Lại Với Nhau

Suốt đời ngài đích thân gieo trồng hạt giống Bồ Đề..
Các tu viện Chánh Pháp trãi ra khắp Mỹ Châu và Á Châu.

Looking for potential monasteries with tireless vigor
 

Tìm kiếm chỗ lập tu viện với sự tinh tấn không mệt mỏi..

Để truyền bá Chánh Pháp , Hòa Thượng không chỉ rèn luyện và giáo dục con người, mà Ngài còn dồn nhiều nỗ lực vào việc kiến thiết nhiều tu viện. Ngài muốn cung cấp nhiều tu viện để mọi người có thể đến đó tu tập trong sự thanh tịnh theo thanh quy của Phật cũng như chuyển bánh xe Pháp và thực hiện Phật sự.  

Sau khi đến Hoa Kỳ, trải qua rất nhiều năm Ngài đã thành lập rất nhiều đạo tràng Chánh Pháp tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, và nhiều nước Đông Nam Á như: chùa Kim Sơn, chùa Kim Luân, chùa Kim Phong, chùa Kim Phật, chùa Hoa Nghiêm, Chùa Trường Đê, Pháp Giới Thánh Thành, chùa Pháp Giới và Chùa A Di Đà tại Đài Loan, Quán Âm Thánh Tự (Chùa Tử Vân Động) tại Mã Lai, cùng nhiều đạo tràng khác. Tất cả những đạo tràng này đều tuân thủ theo tông chỉ:  

Dù rét chết không phan duyên;

Dù đói chết, không van nài

Đù nghèo chết, không cầu cạnh

Tùy duyên, không đổi; không đổi tùy duyên;

Ba Tông Chỉ ấy, ta phải giữ gìn.

 

Xả thân vì Phật sự,

Tạo mạng vì bổn sự,

Chánh mạng vì tăng sự.

Hiểu sự, rõ lý; rõ lý, hiểu sự;

Lưu hành mạch phái Tổ sư tâm truyền. 

Những đạo tràng này theo Sáu Đại Tông Chỉ: không tranh, không tham, không mong cầu, không tự lợi, không ích kỉ, và không nói dối. Những đạo tràng này cũng tôn trọng quy luật của Hòa Thượng về việc mỗi ngày chỉ ăn một bữa lúc trưa, và luôn mặc áo giới. Các đạo tràng đều có giảng Kinh mỗi ngày, chuyển bánh xe chánh pháp để phổ độ tất cả chúng sanh.

Searching for appropriate places and facilities to house Buddhist monasteries, translation institutes, schools and training centers, homes for the elderly, lay housing, temples and lecture halls
 

Vì số đệ tử xuất gia ngày càng tăng, Hòa Thượng cần tìm những cơ sở lớn hơn. Một phần thời gian và năng lục cùng nhiều tâm huyết, mồ hôi và nỗ lực của ngài đuợc dành cho việc tìm kiếm địa điểm và cơ sở thích hợp kiến lập đạo tràng Phật giáo, viện phiên dịch kinh điển, trường học và trung tâm huấn luyện, viện dưỡng lão, nhà cư sĩ, tu viện và giảng đường.

Vào những thuở ban đầu, Hòa Thượng luôn là người đầu tiên lên núi và là người cuối cùng nghỉ ngơi, ngài đi nhanh hơn và dẽo dai hơn tất cả những đệ tử trẻ trong những hành trình tìm kiếm cơ sở này.