Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu

Lịch Sử

Mục Tiêu

Bản Đồ Đến VPTT

Thăm Viếng Qua Bản Đồ

Nhạc VPTT

Kỷ Niệm 10 Năm

Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới

Sáu Đại Tông Chỉ

Ba Đại Tông Chỉ

Kỷ niệm 20 năm

Vào ngày 4 tháng 7 1996, Vạn Phật Thánh Thành kỷ niệm 20 năm thành lập. Chương trình giới thiệu sách 4 ngày được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7. Chương trình Triển lãm Kỷ Niệm 20 Năm với chủ đề "Suy ngẩm và Mong đợi" bao gồm năm phần chính:

1 Nhin lại quá khứ và hướng về tương lai: Những hoạt động chính tại Vạn Phật Thánh Thành, bao gồm những hình ảnh lịch sử và những bản đồ có phụ đề; cùng những mục tiêu và dự án cho hai mươi năm sắp đến.

2. Giáo Dục: Các hình ảnh về những lớp học và các hoạt động của trường Tiểu Học Dục Lương, Trung Học Bồi Đức, Đại Học Pháp Giới, Chương Trinh Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ

3. Các Đạo Tràng Chi Nhánh: Giới thiệu về các chi nhánh của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tại Mỹ Châu và Á Châu, bao gồm lịch sử thành lập và những đặc điểm các Đạo Tràng Chi Nhánh này.

4. Phiên Dịch Kinh Điển: Một trong những nguyện ban đầu của Hòa Thượng là phiên dịch kinh điển Phật Giáo sang tiềng Anh và các ngôn ngữ khác. Sau khi Hòa Thượng nhập Niết Bàn, các đệ tử tiếp tục thực hiện trách nhiệm quan trọng này.

5. Phong cảnh Vạn Phật Thánh Thành: Giới thiệu các nét đẹp thiên nhiên của Thánh Thành. Các Ưu Ba Di Liang Soo Hong và Marion Robertson đã đóng góp khá năng nhiếp ảnh chuyên môn của họ.

Báo Kim Cang Bồ Đề Hải (Vajra Bodhi Sea)

Số tháng 8 và tháng 9, 1996