Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu
Lịch Sử
Mục Tiêu
Bản Đồ Đến VPTT
Thăm Viếng Qua Bản Đồ
Nhạc VPTT
Kỷ Niệm 10 Năm
Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới
Sáu Đại Tông Chỉ
Ba Đại Tông Chỉ

Nhạc Vạn Phật Thánh Thành

Đừng tham lam,

Đừng tranh giành,

Dũng mãnh tinh tấn học Phật thừa.

Không mong cầu,

Không tự lợi,

Dep bỏ ích kỷ chứng Bồ Đề.

Luôn nhớ sáu Đại Tông Chỉ.

Tại Vạn Phật Thánh Thành, chánh pháp hưng thịnh.

 

Đừng mưu cầu,

Đừng van xin.

Tự chế mình, trở về chánh trực, tâm vững chắc.

Không thối chuyển khi bị đánh đập.

Đừng thối lùi khi bị la mắng.

Nhẫn nhục với khổ đau, chịu đựng khó khăn, phát nguyện rộng sâu.

Không lùi bước khi gặp trăm thử thách – hãy quyết tâm kim cang!

Đừng thối chuyển khi đối diện vạn ma – Đó là Bồ Đề Tâm.

 

Luôn kiên nhẫn.

Luôn nhường nhịn.

Chấn hưng Tăng Đoàn kéo dài mạng mạch Phật pháp.

Hành hạnh khó làm,

Chiu điều khó nhẫn.

Xả thân vì Phật Pháp – Đó mới thật sự là anh hùng.

Tôn kính Sáu Ba La Mật tiếp tục huệ mạng.

Tam bảo hưng thịnh, chứng Pháp thân.