Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu
Lịch Sử
Mục Tiêu
Bản Đồ Đến VPTT
Thăm Viếng Qua Bản Đồ
Nhạc VPTT
Kỷ Niệm 10 Năm
Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới
Sáu Đại Tông Chỉ
Ba Đại Tông Chỉ

Bản Đồ Đường Đi Đến Vạn Phật Thánh Thành
Trên xa lộ 101, lấy lối ra "Talmage Road", đi về hướng đông sẽ thấy Cổng Chùa Vạn Phật.

 

Add:

2001 Talmage Road,
Talmage, CA 95481-0217
U.S.A.

Tel:

(707) 462-0939
(707) 462-0949

DRBA Website:


http://www.drba.org
 


Bản Đồ Đường Đi Đến Vạn Phật Thánh Thành

Click here for larger view.