Thăm viếng qua bản đồ Vạn Phật Thánh Thành

Con số Vạn (mười ngàn) biểu thị vô tận. Tại Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi không quan tâm nếu thật đông người đến hay chỉ vài người đến. Vạn Phật làm đẹp thêm Vạn Phật Bảo Điện với sự hiện diện của họ, và trong tương lai những tín đồ của tất cả tôn giáo trên thế giới sẽ làm đẹp thêm Vạn Phật Thánh Thành bằng sự hiện diện của họ. Đã có những kế hoạch xây cất nhỏ và tiếp đến sẽ có những kế hoạch xây cất lớn hơn. Chúng ta dự trù sẽ xây dựng Hoa Nghiêm Chánh Pháp Đường để mười ngàn người có thể nghe pháp và cùng nhau tu hành. Một số trong nhiều kế hoạch xây cất đang được hoạch định tại Thánh Thành là Đại Hùng Bảo Điện, Bảo Tháp, Hồ Phóng Sanh. Chúng ta phát triển Thánh Thành để thành nơi nương tựa cho tín đồ tất cả tôn giáo trên thế giới.

Trong bản đồ của Thánh Thành dưới đây, có những con số liên hệ đến bản chỉ dẫn phía bên trái. Mời quý vị nhấn vào tên phía bên trái để tìm hiểu thêm về tòa nhà đó. Trong lúc thăm viếng bản đồ Thánh Thành, quý vị sẽ thấy rằng những tư tưởng độc đáo của Hòa Thượng không ngừng làm kinh ngạc chúng ta.

Legend:

 1. Như Lai Tự
 2. Ngũ Quán Đường
 3. Nhà Đại Bi 
 4. Nhà Khách
 5. Tiệm Ăn Chay Quân Khang
 6. Nhà Chuông Trống
 7. Trường Nam Tiểu Học Dục Lương và Nam Trung Học Bồi Đức
 8. Thư Viện Đại Học Pháp Giới
 9. Viện Đại Học Pháp Giới
 10. Nhà Kỳ Lân, Nhà Long Thọ, Nhà Mã Minh, Nhà Cư Sĩ Thường Trú và Nhà Khách
 11. Diệu Ngữ Đường
Map of CTTB
 
 1. Vô Ngôn Đường
 2. Giới Đường
 3. Viện Dich Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế
 4. Nhà Hỷ Xả
 5. Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Nữ Trung Học Bồi Đức
 6. Vạn Phật Bảo Điện
 1. Vãng Sanh Đường
 2. Diên Thọ Đường
 3. Tượng Phật Lớn và Lư Hương Lớn
 4. Nhà Phước Tháp
 5. Văn Phòng Chánh
 6. Nhà Các Cư Sĩ Thường Trú và Khách
 7. Cổng Chánh