Tượng Phật Lớn và Lư Hương Lớn

Tượng Phật Lớn và Lư Hương Lớn

Basically the Buddha isn't big and also isn't small
 

Phật xưa nay vốn  không lớn cũng không nhỏLarge incense burner - closeup

Lư Hương lớn – Chuông đồng chụp gần, mỗi chuông đúc với chữ Phạn của câu chú, trang nghiêm Đại Bảo Đỉnh.

Bên Ngoài Vạn Phật Bảo Điện, về phía Bắc có Tượng Phật Lớn và Lư Hương Lớn. Tượng Phật này nay ở phía trên lối vào Chánh Điện

 
A scene of the big Buddha on a foggy day
 

Cảnh Tượng Phật Lớn vào ngày đầy sương mù. Trong hình cho thấy Lư Hương Lớn và Chuông Lớn (Đại Pháp Chung)