Trường Nam Tiểu Học Dục Lương và Nam Trung Học Bồi Đức

Giới Thiệu
Các Lớp Học
Sinh Hoạt

Giới Thiệu: Trường Nam Tiểu Học Dục Lương và Nam Trung Học Bồi Đức

Instilling Goodness Developing Virtue Boys' School

Trường Nam Tiểu Học Dục Lương

Vào năm 1976, những lớp học đầu tiên của trường Nam Tiểu Học Dục Lương được tổ chức dưới tầng hầm của Viện Dịch Phật Kinh Quốc Tế tại đường Washington, San Francisco . Được Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập để nuôi dưỡng thiên căn đạo đức các em, Hòa Thượng dạy rằng học sinh cần học thuộc lòng Quy Tắc Học Sinh (Đệ Tử Quy) và Tam Tự Kinh. Trường được dời đến Vạn Phật Thánh Thành vào mùa Thu 1978. Đến năm 1980, Trường Trung Học Bồi Đức được thành lập tại Vạn Phật Thánh Thành. Từ năm 1981, học sinh nam và nữ được giáo dục riêng biệt để ngăn ngừa học sinh phát triển tình cảm luyến ái quá sớm.