Trường Nam Tiểu Học Dục Lương và Nam Trung Học Bồ Đức

Giới Thiệu
Các Lớp Học
Sinh Hoạt

Các Lớp Học

Ngoài chương trình học thông thường theo yêu cầu của học đường, các trường học tại đây còn cung cấp các lớp học như Đạo đức, Thiền tập, Phật học v.v… để giúp học sinh có căn bản vững chắc về đạo đức. Chương trình học đặc biệt này đã đào tạo nhiều học sinh xuất sắc.

For monks and nuns, teaching can also be a form of spiritual practice

Đối với Tăng Ni, việc giảng dạy cũng là một hình thức tụ tập tâm linh.Giáo dục dạy con người không đi ngược lại lương thức và trí tuệ.

Education teaches people not to go against their own conscience and wisdom