Trường Nam Tiểu Học Dục Lương và Nam Trung Học Bồ Đức

Giới Thiệu

Các Lớp Học

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Students perform the lion dance to celebrate the Chinese New Year at the City of Ten Thousand Buddhas

Học sinh trình diễn múa lân mừng Tết Âm Lịch tại Vạn Phật Thánh Thành

Trong việc thiết lập trường học, tôi không những chỉ muốn làm  trí tuệ chư Phật được trường cửu, tôi còn muốn làm trí tuệ chúng sanh được trường cửu . Nếu chúng ta có thể điều hành trường học tốt đẹp, các học sinh tốt nghiệp từ trường chúng ta trong tương lai sẽ hiểu cách ứng xử với xã hội, và các học sinh này sẽ có thể ảnh hưởng xã hội cải thiện phong hóa.


- Hòa Thượng Tuyên Hóa

Students receive the four types of education: virtue, wisdom, exercise and group living

Học sinh được học hỏi bốn loại giáo dục: Đạo đức, Trí tuệ, Thể lực và Sinh hoạt tập thể.


Commencement exercises of Developing Virtue Secondary School

 

Lẽ Tốt nghiệp học sinh trường Trung Học Bồi Đức