Ngũ Quán Đường

Giới Thiệu
Tiểu Trai Đường
Lễ Khánh Thành
Tho Trai

Lễ Khánh Thành Ngũ Quán Đường

Opening Ceremony of the Five Contemplations Dining Hall

Lễ Khánh Thành Ngũ Quán Đường

Lễ Khánh Thành Ngũ Quán Đường là một buổi lễ lịch sử tại Vạn Phật Thánh Thành vào ngày cát tường 31 tháng 10 năm 1982 theo sau buổi lễ khánh thành Cổng Tam Quan và Vạn Phật Bảo  Điện cùng ngày hôm đó. Buổi lễ được đánh dấu bằng cắt băng khánh thành và tiếp theo là buổi thọ trai. Sau bữa ăn, Hòa Thượng trong bài nói chuyện với đại chúng, nhấn mạnh đến việt ăn chay thuần khiết. Ngài nói rằng nghiệp giết hại quá nhiều do giết súc vật đã gây ra chiến tranh và các bệnh kỳ lạ – đặc biệt là ung thư – đang gây họa cho thế giới ngày nay. Sau đó đại chúng cùng tham gia buổi lễ phóng sanh.