Ngũ Quán Đường

Giới Thiệu
Tiểu Trai Đường
Lễ Khánh Thành
Tho Trai

Thọ Trai

Meal Offering

Thọ Trai

Phật bảo đại chúng: Trong lúc thọ trai, cần quán Ngũ Quán (Năm điều quán niệm). Tâm tán loạn và nói chuyện tạp làm cho thức ăn cúng dường của tín chủ khó tiêu.

1. Quán xét công khó liên quan đến việc có được thức ăn này.
2. Xét xem mình có đủ đức hạnh để thọ nhận cúng dường này hay không.
3. Đề phòng tâm tham quá mức, tham là nhân căn bản gây tạo nghiệp tội.
4. Dùng thức ăn đúng đắn, thực phẩm chỉ là thuốc để thân khỏi héo gầy.
5. Tho nhận thức ăn này chỉ để thành Đạo nghiệp.