Ngũ Quán Đường

Giới Thiệu
Tiểu Trai Đường
Lễ Khánh Thành
Tho Trai

Tiểu Trai Đường

The Master presiding in the Small Dining Hall

Hòa Thượng chủ trì trong Tiểu Trai Đường
 

Ban đầu, mọi thứ đều đơn giản và chưa được trang nghiêm. Ở đây, các đệ tử Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni cùng Hòa Thượng thọ trai là bữa ăn duy nhất trong ngày. Váo thới đó lò sưởi đốt bằng củi trong Trai Đường là nguồn sưởi duy nhất trong Thánh Thành. Trong bữa ăn trưa mọi người được sưởi ấm.