Nhà Cư Sĩ Thường Trú Và Nhà Khách

Nhà Cư Sĩ Thường Trú Và Nhà Khách

Resident and Guest Laypeople Housing

Nhà Cư Sĩ Thường Trú Và nhà Khách 

Các căn nhà nhỏ chung quanh Đường Hộ Pháp và Đường Hiếu Thuận là nơi cư trú của các cư sĩ thường trú tại Vạn Phật Thánh Thành.