Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu 

Các Khóa Học

Hoạt Động

Giới Thiệu: Viện Đại Học Pháp Giới

Dharma Realm Buddhist University

Viện Đại Học Pháp Giới

Để nâng cao trình độ học vấn của các thành viên Tăng Đoàn và huấn luyện mọi người cho việc hoằng pháp Phật giáo, Hòa Thượng đã thành lập Viện Đại Học Pháp Giới vào năm 1976. Viện Đaị Học dựa vào các đạo lý nhân bản, chính trực và đạo đức, nhằm mục tiêu giáo dục sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo thông thái và đạo đức trên thế giới. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức giáo khoa, chương trình của Viện nhấn mạnh về nền tảng đạo đức, nới rộng đến việc học hỏi cách giúp chúng sanh tìm lại tự tánh của mình. Viện đại học khuyến khích tinh thần chia sẻ hiểu biết và trao đổi ý kiến, khuyến khích sinh viên nghiên cứu nhiều kinh sách và dùng các kinh ngiệm cùng phương pháp học hỏi để sử dụng đến trí tuệ của họ và hiểu được kinh sách. Sinh viên được khuyến khích áp dụng các đạo lý Phật Pháp trong đời sống hằng ngày, giúp nuôi dưỡng trí tuệ và đạo đức. Viện Đaị Học nhắm đến đào tạo những người có nhân cách xuất chúng và có khả năng làm lợi ích cho chúng sanh.