Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu 

Các Khóa Học

Hoạt Động

Hoạt Động

Commencement exercises of Dharma Realm Buddhist University

Trong buổi Lễ Tốt Ngiệp
Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới.Mục tiêu của Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới là giáo dục mọi người để Hoằng Pháp, đưa Phật Giáo đến mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi nơi trên thế giới, để mọi người có thể thanh tịnh tâm ý, chuyển thức thành trí, được giải thoát và giác ngộ.Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới  tổ chức buổi tu tập cho cộng đồng địa phương.

Dharma Realm Buddhist University hosts an Elderhostel retreat for members of the community