Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Trường Nữ Trung Học Bồi Đức

Giới Thiệu
Các Lớp Học
Sinh Hoạt

Giới Thiệu: Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Trường Nữ Trung Học Bồi Đức

Instilling Goodness Elementary Girls' School and Developing Virtue Secondary Girls' School

Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Trường Nữ Trung Học Bồi Đức 

Vào ngày 1 tháng 3 năm 1976, Trường Tiểu Học Dục Lương được khai giảng tại Viện Dịch Kinh Phật Giáo tại số 3636 Đường Washington, San Francisco. Trường sau đó được dời về Vạn Phật Thánh Thành vào mùa thu năm 1978. Ba năm sau, vào mùa thu 1980 Trường Trung Học Bồi Đức mở cửa. Vào mùa thu năm sau nữa, trường quyết định áp dụng chính sách giáo dục nam nữ biệt lập để bảo tồn thiên tánh ngây thơ thanh tịnh của các em học sinh và giúp các em tập trung dễ dàng hơn trong việc học. Từ đó có trường Nam và truờng Nữ riêng biệt.