Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Trường Nữ Trung Học Bồi Đức

Giới Thiệu

Các Lớp Học

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Căn bản của giáo dục là nên giáo dục các em không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối; các em nên được dạy không uống rượu, không dùng ma túy, và không tà dâm.

- Hòa Thượng Tuyên Hóa

Students from the Instilling Goodness Elementary Girls' School sing the Triple Jewel song

Các học sinh trường Nữ Tiểu Học Dục Lương đang hát bài Tam Bảo

 

The Chinese Orchestra of Developing Virtue Secondary School give a Chinese classical music concert to celebrate Respecting Elders Day

Ban Cổ Nhạc Trung Hoa của Trường Nữ Trung Học Bồi Đức hòa tấu một bản nhạc cổ điển Trung Hoa để mừng ngày Kính Lão.Commencement exercises of Developing Virtue Secondary School

Lễ Tốt Nghiệp Trường Nữ Trung Học Bồi Đức